ވީޑިއޯ : ހަނިމާދޫ ހުސެން އަލީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވިނަ ކޮށާ މެޝިން

ހަނިމާދޫ އަތަމާގެ ހުސެން އަލީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވިނަ ކޮށާ މެޝިން މި މެޝިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އިށީނދެ އިނދެގެން ދުއްވޭ ގޮތަށް މެޝިން ދުއްވުމަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ އުފައްދައިދެނީ އޭގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ޕެޓުރޯލް ޕަންޕުން، އެވަނީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވީޑިއޯ : ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް ފިރިހެން ވެރިންގެ މަސްރޭސް 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކުރި ފިރިހެން ވެރިންގެ މަސްރޭސް. މިއީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިފަދަ ގޮތަކަށް މަސްރޭހެއް އިންތިޒާމްކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ހަނިމާދޫ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވީޑިއޯ : ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް ކަނބަލުންގެ މަސްރޭސް 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކުރި ކަނބަލުންގެ މަސްރޭސް. މިއީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިފަދަ ގޮތަކަށް މަސްރޭހެއް އިންތިޒާމްކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ