އާސަންދައިގެ ދަށުން އައިވީއެފް ހަދަން އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އައިވީއެފް ހަދަން އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ 15 ގައި ހުޅުވައިލާފައިވާއިރު، އެ ފުރުސަތު މިއަދަށް ހަމަވާނެއެވެ. ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ)އިން އިއްޔެ ކުރި އިއުލާނެއްގައިވަނީ އެ މުއްދަތު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރާއްޖޭގައި އައިވީއެފް ހަދައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަރިފުޅަކު ލިބިއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހު ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުޅުވި ފާޓިލިޓީ ސެންޓަރުގެ ފުރަތަމަ ބެޗުގައި 16 މީހުން އައިވީއެފް ހެދި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެމްބްރިޔޮ ޓްރާންސްފާ ހެދި 10 މީހުންގެ ތެރެއިން ހަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެހުމުން ލޭ ގަނޑުވާ ކަމަށް އެސްޓްރާޒެނިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިނުން ލޭ ގަނޑުވާ ކަމަށް އެ ވެކްސިން އުފެއްދި ކުންފުނި އެސްޓްރާޒެނިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތާއި ސްވިޑެންގެ ބޭސް އުފައްދާ މަލްޓިނޭޝަނަލް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެސްޓްރާޒެނިކާގެ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން އުފެއްދީ އޮކްސްފޯޑާއި އިންޑިއާގެ ސީރަމް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮލިޓީ ދަށްވުމުން ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ޕެނެޑޯލް ނުވިއްކުމަށް އަންގައިފި

ކޮލިޓީ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ޕެނެޑޯލްގެ ވަތްތަރެއް ނުވިއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ، އެމް.އެފް.ޑީ.އޭއިން އަންގަވައިފިއެވެ. ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ޑޮކްޓަރީ ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އެމް.އެފް.ޑީ.އޭއިން އަންނަނީ ފޯސްޓް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރާއްޖެއަކީ ހެޕަޓައިޓިސް-ބީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ޤައުމެއްކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ކަނޑައަޅައިފި

ރާއްޖެއަކީ ހެޕަޓައިޓިސް-ބީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ޤައުމެއްކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ހެޕަޓައިޓިސް-ބީ ގެ ވެކްސިނޭޝަން މަސައްކަތްތައް ހުރި ގޮތާއި، އުމުރުން 6 އަހަރާއި 7 އަހަރާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަހަރަކު 2 ފަހަރު ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭނެ

އާސަންދައިގެ ދަށުން މިއަދުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ތަންތަން މެދުވެރިކޮށް އަހަރަކު ދެ ފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރާއްޖެއިން ނައްތާލެވިފައިވާ ފައިލޭރިއާ ބަލިޖެހިފައިވާ ބަޔަކު ކުޅުދުއްފުށިން ފެނިއްޖެ

ރާއްޖެއިން ނައްތައިލާފައިވާ ފައިލޭރިއާ ބަލި ޖެހިފައިވާ ބަޔަކު ކުޅުދުއްފުށިން ފެނިއްޖެ އެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ވަނީ، އެ ކޭސްތައް ފެނުނީ މި މަހުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާދަމާއިން ފެށިގެން ރުބެއްލާ އަދި އެމްއާރު ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ

މާދަމާއިން ފެށިގެން މީސްލްސް އަދި ރުބެއްލާއަށްދޭ އެމްއާރު ވެކްސިންގ ދޭން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ސިއްޙީ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކެމްޕެއިން މިއަހަރު ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކޮށްފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެއިޑްސް ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕާކިސްތާންގެ ކުންފުންޏަކުން އުފައްދާ ދިޔާބޭސް ރާއްޖޭގައި އެތެރެކޮށް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

ޕާކިސްތާންގެ ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ފާމިކްސް ލެބޯރެޓަރީސްއިން އުފައްދާ ދިޔާބޭސް ރާއްޖޭގައި އެތެރެކޮށް ވިއްކުމާއި ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެ. މިބޭސް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ބޭނުންކުރުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހޮޑުލާތީ ދޭ ބޭހެއްކަމަށްވާ އެމިޑޯން ރާއްޖެ އެތެކުރުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންދާ ބޭހެއް ކަމަށްވާ އެމިޑޯން ސަސްޕެންޝަން ބޭނުން ކުރުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮޓޯރިޓީި (އެމްއެފްޑީއޭ)އިން މަނާކޮށްފިއެވެ. ވިއްކުން މަނާކޮށްފައި ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ފާމިކްސް ލެބޯޓަރީއިން އުފައްދާ އެމިޑޯން ސަސްޕެންޝަން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ