ސިޔާސީ

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ އަދަދު ހާމަކުރަން ގޮވާލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް އައްޔަނުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރަމުންދާ އަދަދު ހާމަކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ލާޒިމުކުރުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ […]

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ
އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ
އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ކުޅިވަރު

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ކަމަށް ހަތަރު ވަނަ ދައުރަކަށް ސައްތާރު

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ހަތަރު ވަނަ ދައުރަކަށް މުހައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު (ޗަމްޕީ) އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި އެވެ. ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިހާބު މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔައިރު، ކޮންމެ މަގާމަކަށް ވެސް ކުރިމަތިލީ އެންމެ ފަރާތެއް […]

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ
އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު