ސިޔާސީ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުވެއްޖެނަމަ ޕާޓީ ދޫކޮށް ނުދާނެކަމަށް އިގުރާރުވެއްޖެ

މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން، ޕާޓީ ބަދަލުނުކުރާނެ ކަމަށް މާތް ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށް، އިގުރާރުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ “މިސްރާބު ހަމަމަގަށް” […]

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ
އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ދީން

މަސްއޫލިއްޔަތާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރެވޭނެ، ފަރުވާތެރިވޭ: ހުތުބާ

ތިމާއާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން ގިޔާމަތްދުވަހު ސުވާލު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިއަދު އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ފަރުވާތެރިވެ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ. ‘އަމާނާތްތެރިކަމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު’ މި މައުލޫގެ މައްޗަށް […]

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ކުޅިވަރު

ސީނިއާރ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހައުސް ހޯދައިފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. ދޮށިމޭނާ ހައުސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލް ގައި މިއަދު ހަވީރު ޣާޒީ ހައުސް އާއި ވާދަކޮށް ފޯރި ގަދަ […]

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ފަހުގެ

ރޯދަމަހުގެ ފަހު 10 ގައި އައިޑީކާޑު ދޫކުރާނީ ތިން ދުވަހު

ޕީއެންއެފް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި މި އަހަރު އިތުރު 2،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ފަށަނީ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުވެއްޖެނަމަ ޕާޓީ ދޫކޮށް ނުދާނެކަމަށް އިގުރާރުވެއްޖެ

އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފަށައިފި

ކައުންސިލްތަކުގެ އޮފީސްތައްް އަޅަން މަޝްރޫއެއް

ހަނިމާދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަޝްރޫއަށް ކުވެއިތު ފަންޑު ދިން އެހީ ވަނީ އަނބުރާ ކުރީ ސަރުކާރުގައި ގެންގޮސްފައި – ރައީސް

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ގޮތަށް ގެނައި އިސްލާހަށް އަލުން ވިސްނުމަށް އެދި އަނބުރާ ފޮނުއްވާލައްވައިފި

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު