ހދ.ހަނިމާދޫ، ފެންފިޔާޒުގެ، އަލްމަރްހޫމާ ރަޝީދާ އިބުރާހިމްގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަ ހދ.ހަނިމާދޫ، ފެންފިޔާޒުގެ، އަލްމަރްހޫމާ ރަޝީދާ އިބުރާހިމް ވަނީ 22 އޮކްޓޯބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައެވެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރު ވާހަކަ: ހަނދާންތައް ފޮހެލާ ވައިގެ އަސަރު

ވަރަށް ގާތް ދެ ރަހުމަތްތެރިއަކު އެކުގައި ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. އެ ދެ ރަހުމަތްތެރިންގެ ބޭނުމަކީ އެކުގައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލައި، މޫދަށް ވެސް އެރެލުމެވެ. އެދެ ރަހުމަތްތެރިން ހިނގަމުން ގޮސް، ގޮނޑުދޮށާ ހަމައަށް ދެވުނު ތަނާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ.ހަނިމާދޫ، ހިރުނދުމާގެ، އަލްމަރްހޫމާ ޙައްވާ އީޝާގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަ ހދ.ހަނިމާދޫ، ހިރުނދުމާގެ، އަލްމަރްހޫމާ ޙައްވާ އީޝާ ވަނީ 10 ފެބުރުވަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައެވެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ.ހަނިމާދޫ، މިނާއައްސޭރި އަބްދުﷲ ޢަލީގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަ ނިޔާވެފައިވާތީ ގޮށްކޮޅުގެ ފަރާތުން ފޮނުވާ ތައުޒިޔާގެ މެސެޖު

ޓެކްނިކަލް ކަންތައްތަކުގައި ގޮށްކޮޅާ ނުހަނު ގާތްކަމެއް ބަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ ހދ.ހަނިމާދޫ، މިނާއައްސޭރި އަބްދުﷲ ޢަލީގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަ ޢަލީ މޫސާ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރި ޚަބަރު އަޑުއެހީ ފުން ހިތާމައާއެކުގައެވެ. އަދި މި ހިތާމައިގައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކެންސަރުގެ ވޭނުގައި ބުރިކޮށްލަންޖެހުނު އަތުގެ އިތުރު ފަރުވާއަށް ތިބާގެ ތީލަތި އެހީއަށް އެދެމެވެ.

ހދ.ހަނިމާދޫ، ޝަބުނަމްގެ ޙަަސަން މުޙައްމަދު ދިރިއުޅުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ އޭނާގެ އަތާއިފައިން ގަދަފަދަ މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް މުޅި ދުނިޔެ އެވައިރަހެއްގެ ސަބަބުން ކުޑަކަަކޫ ޖަހަން މަޖޫބޫރުކުރުވި ދުވަސްވަރު ޙަސަން މުޙައްމަދުއަށް ވަނީ އިތުރު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތިބާގެ ބަސް!

ތިބާގެ ބަހަކީ ވެސް ހަރުވެ ގަދަވާނޭ އެއްޗެކެވެ. އަދި ބަލިކަށިވެ ނިކަމެތި ވެސް ވެދާނޭ އެއްޗެކެވެ. ތިބާގެ ބަހޭ މިތަނުގައި މާނަ މި ކުރަނީ ތިބާ ނަގަހައްޓާ އަގުކުރުންތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މަބާދިއުތަކަށެވެ. ތިބާއަކީ ތިބާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޒުވާނުން ނަމާދުކުރުމަކީ ‘ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރަށް’ މަގުފަހި ކުރާ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

މި ސުއާލަކީ މި ދޭތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ‘ދީނީ ހަރުކަށިކަމާ’ އިދިކޮޅަށް ހިންގި ޕުރޮގުރާމެއްގައި ދެއްކުނު ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން އުފެދުނު ސުއާލެކެވެ. އެކަމުގެ ވާހަކަތައް މީޑިޔާގެ އެކި މަންސަތަކުގައި ފެތުރެމުން އެބަ ދެއެވެ. މައުޟޫއާއިގެން ކުރިއަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ.ހަނިމާދޫ، ނަލަހިޔާގެ، ޢަބްދުﷲ ނާސިރުގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަ ނިޔާވެފައިވާތީ ގޮށްކޮޅުގެ ފަރާތުން ފޮނުވާ ތައުޒިޔާގެ މެސެޖު

ގޮށްކޮޅާ ނުހަނު ގާތްކަމެއް ބަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ ހދ.ހަނިމާދޫ، ނަލަހިޔާގެ، ޢަބްދުﷲ ނާސިރުގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަ ޢަލީ މުޙައްމަދު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރި ޚަބަރު އަޑުއެހީ ފުން ހިތާމަ އާއެކުގައެވެ. އަދި މި ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ، […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ.ހަނިމާދޫ، ނަލަހިޔާގެ، އަލްމަރްހޫމް ޢަލީ މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަ، ހދ.ހަނިމާދޫ، ނަލަހިޔާގެ، އަލްމަރްހޫމް ޢަލީ މުޙައްމަދު ވަނީ 11 ޖޫން 2022 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައެވެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަގެ މައްޗައް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ.ހަނިމާދޫ، ޝަބުނަމީގެ،( އިކްލީލުގެ) އަލްމަރްހޫމާ ޙަލީމާ އާދަމްގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ބޮޑުދައިތަ ހދ.ހަނިމާދޫ، ޝަބުނަމީގެ،( އިކްލީލުގެ ) އަލްމަރްހޫމާ ޙަލީމާ އާދަމް ވަނީ 30 މޭއި 2022 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައެވެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ބޮޑުދައިތަގެ މައްޗަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ