ހދ.ހަނިމާދޫ، ސާރަޓްގެ، އަލްމަރްހޫމް މޫސާ ޙަސަން(ސިއްތި މޫސާބޭ)ގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަ، ހދ.ހަނިމާދޫ، ސާރަޓްގެ، އަލްމަރްހޫމް މޫސާ ޙަސަން(ސިއްތި މޫސަބޭ) ވަނީ 13 ފެބްރުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައެވެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަގެ މައްޗައް ދަރަންޏެއް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކަށު ނަމާދުގެ މަޢުލޫމާތު

ނަން: މޫސާ ޙަސަން އެޑްރެސް: ސާރަޓްގެ، ހދ.ހަނިމާދޫ ނިޔާވި ތާރީހު: 13-02-2024 ކަށު ނަމާދު ކުރެވޭ ތާރިހު: 13-02-2024 ކަށު ނަމާދު ކުރެވޭ ވަގުތު: މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު ކަށު ނަމާދު ކުރެވޭ ތަން: […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކަށު ނަމާދުގެ މަޢުލޫމާތު

ނަން: ޢަބްދުއް ސައްތާރު އާދަމް (ދޮންމަނިކު) އެޑްރެސް: އާއަޒުމް، ހދ.ހަނިމާދޫ ނިޔާވި ތާރީހު: 03-02-2024 ކަށު ނަމާދު ކުރެވޭ ތާރިހު: 03-02-2024 ކަށު ނަމާދު ކުރެވޭ ވަގުތު: އަސުރު ނަމާދަށް ފަހު ކަށު ނަމާދު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ.ހަނިމާދޫ، އަލަމާގެ، އަލްމަރްހޫމް ޚާލިދު އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ތިއްތިބޭ، ހދ.ހަނިމާދޫ، އަލަމާގެ، އަލްމަރްހޫމް ޚާލިދު އިބްރާހިމް ވަނީ 25 ޑިސެންބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައެވެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ތިއްތިބޭގެ މައްޗައް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ.ހަނިމާދޫ، ފެންފިޔާޒުގެ، އަލްމަރްހޫމާ ރަޝީދާ އިބުރާހިމްގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަ ހދ.ހަނިމާދޫ، ފެންފިޔާޒުގެ، އަލްމަރްހޫމާ ރަޝީދާ އިބުރާހިމް ވަނީ 22 އޮކްޓޯބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައެވެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރު ވާހަކަ: ހަނދާންތައް ފޮހެލާ ވައިގެ އަސަރު

ވަރަށް ގާތް ދެ ރަހުމަތްތެރިއަކު އެކުގައި ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. އެ ދެ ރަހުމަތްތެރިންގެ ބޭނުމަކީ އެކުގައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލައި، މޫދަށް ވެސް އެރެލުމެވެ. އެދެ ރަހުމަތްތެރިން ހިނގަމުން ގޮސް، ގޮނޑުދޮށާ ހަމައަށް ދެވުނު ތަނާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ.ހަނިމާދޫ، ހިރުނދުމާގެ، އަލްމަރްހޫމާ ޙައްވާ އީޝާގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަ ހދ.ހަނިމާދޫ، ހިރުނދުމާގެ، އަލްމަރްހޫމާ ޙައްވާ އީޝާ ވަނީ 10 ފެބުރުވަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައެވެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ.ހަނިމާދޫ، މިނާއައްސޭރި އަބްދުﷲ ޢަލީގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަ ނިޔާވެފައިވާތީ ގޮށްކޮޅުގެ ފަރާތުން ފޮނުވާ ތައުޒިޔާގެ މެސެޖު

ޓެކްނިކަލް ކަންތައްތަކުގައި ގޮށްކޮޅާ ނުހަނު ގާތްކަމެއް ބަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ ހދ.ހަނިމާދޫ، މިނާއައްސޭރި އަބްދުﷲ ޢަލީގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަ ޢަލީ މޫސާ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރި ޚަބަރު އަޑުއެހީ ފުން ހިތާމައާއެކުގައެވެ. އަދި މި ހިތާމައިގައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކެންސަރުގެ ވޭނުގައި ބުރިކޮށްލަންޖެހުނު އަތުގެ އިތުރު ފަރުވާއަށް ތިބާގެ ތީލަތި އެހީއަށް އެދެމެވެ.

ހދ.ހަނިމާދޫ، ޝަބުނަމްގެ ޙަަސަން މުޙައްމަދު ދިރިއުޅުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ އޭނާގެ އަތާއިފައިން ގަދަފަދަ މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް މުޅި ދުނިޔެ އެވައިރަހެއްގެ ސަބަބުން ކުޑަކަަކޫ ޖަހަން މަޖޫބޫރުކުރުވި ދުވަސްވަރު ޙަސަން މުޙައްމަދުއަށް ވަނީ އިތުރު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތިބާގެ ބަސް!

ތިބާގެ ބަހަކީ ވެސް ހަރުވެ ގަދަވާނޭ އެއްޗެކެވެ. އަދި ބަލިކަށިވެ ނިކަމެތި ވެސް ވެދާނޭ އެއްޗެކެވެ. ތިބާގެ ބަހޭ މިތަނުގައި މާނަ މި ކުރަނީ ތިބާ ނަގަހައްޓާ އަގުކުރުންތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މަބާދިއުތަކަށެވެ. ތިބާއަކީ ތިބާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ