ހދ.ހަނިމާދޫ، ފޭރުމާގެ، އަބޫބަކުރު އިބުރާހިމް (ކަޅުބަކުރު)ގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަ، ހދ.ހަނިމާދޫ، ފޭރުމާގެ، އަލްމަރްހޫމް އަބޫބަކުރު އިބުރާހިމް (ކަޅުބަކުރު) ވަނީ 13 މެއި 2024 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައެވެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަގެ މައްޗައް ދަރަންޏެއް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަނިކުބެއާއި ޖުހާގެ ހާސަރެއް: ފަސާދައާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން އެކައްޗަކަށްވުން

ޖުހާ: އިހުގައި މީހުން ކިޔާ އުޅޭ ވާހަކައެއް އަހަރުމެން އަޑުއަހަމެވެ. އަޅުވެތިގެން އުޅެން ރުހިއްޖެ މީހަކަށް މިނިވަނެއް ނުފެންނާނެއެވެ. މި ވާހަކަ މިހާރު އެހެން ގޮތަކަށް އިބާރާތްކޮށްލަން ޖެހިއްޖެއެވެ. މަނިކުބޭ: އެއީ ކޮން ގޮތަކަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޗަބޭލީގެ، ހއ.ބާރަށް، އަލްމަރްހޫމާ ރާބިޢާ ޙުސައިންގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަ ޗަބޭލީގެ، ހއ.ބާރަށް، އަލްމަރްހޫމާ ރާބިޢާ ޙުސައިން ވަނީ 14 އޭޕްރިލް 2024 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާއި ވަކިވެފައެވެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ.ހަނިމާދޫ، ސާރަޓްގެ، އަލްމަރްހޫމް މޫސާ ޙަސަން(ސިއްތި މޫސާބޭ)ގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަ، ހދ.ހަނިމާދޫ، ސާރަޓްގެ، އަލްމަރްހޫމް މޫސާ ޙަސަން(ސިއްތި މޫސަބޭ) ވަނީ 13 ފެބްރުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައެވެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަގެ މައްޗައް ދަރަންޏެއް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކަށު ނަމާދުގެ މަޢުލޫމާތު

ނަން: މޫސާ ޙަސަން އެޑްރެސް: ސާރަޓްގެ، ހދ.ހަނިމާދޫ ނިޔާވި ތާރީހު: 13-02-2024 ކަށު ނަމާދު ކުރެވޭ ތާރިހު: 13-02-2024 ކަށު ނަމާދު ކުރެވޭ ވަގުތު: މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު ކަށު ނަމާދު ކުރެވޭ ތަން: […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކަށު ނަމާދުގެ މަޢުލޫމާތު

ނަން: ޢަބްދުއް ސައްތާރު އާދަމް (ދޮންމަނިކު) އެޑްރެސް: އާއަޒުމް، ހދ.ހަނިމާދޫ ނިޔާވި ތާރީހު: 03-02-2024 ކަށު ނަމާދު ކުރެވޭ ތާރިހު: 03-02-2024 ކަށު ނަމާދު ކުރެވޭ ވަގުތު: އަސުރު ނަމާދަށް ފަހު ކަށު ނަމާދު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ.ހަނިމާދޫ، އަލަމާގެ، އަލްމަރްހޫމް ޚާލިދު އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ތިއްތިބޭ، ހދ.ހަނިމާދޫ، އަލަމާގެ، އަލްމަރްހޫމް ޚާލިދު އިބްރާހިމް ވަނީ 25 ޑިސެންބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައެވެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ތިއްތިބޭގެ މައްޗައް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ.ހަނިމާދޫ، ފެންފިޔާޒުގެ، އަލްމަރްހޫމާ ރަޝީދާ އިބުރާހިމްގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަ ހދ.ހަނިމާދޫ، ފެންފިޔާޒުގެ، އަލްމަރްހޫމާ ރަޝީދާ އިބުރާހިމް ވަނީ 22 އޮކްޓޯބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައެވެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރު ވާހަކަ: ހަނދާންތައް ފޮހެލާ ވައިގެ އަސަރު

ވަރަށް ގާތް ދެ ރަހުމަތްތެރިއަކު އެކުގައި ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. އެ ދެ ރަހުމަތްތެރިންގެ ބޭނުމަކީ އެކުގައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލައި، މޫދަށް ވެސް އެރެލުމެވެ. އެދެ ރަހުމަތްތެރިން ހިނގަމުން ގޮސް، ގޮނޑުދޮށާ ހަމައަށް ދެވުނު ތަނާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ