ތަފާތުވެރިން؟؟

ތަފާތުވެރިން؟؟ ޢަބުދުއްރަޙީމް ޢަބުދުއްރަޙްމާން، އަލިމަސްވިލާ / ހއ. އުތީމުއިޝްތިހާރު އެކިކަހަލައެކިވަރު ވެރިން ތިބެނީ އެކަންއެގޮތަށްވުމުންދެކިފަރިތަގާތް އެކުވެރިންމީ އަދިވަކިންމާ ދުރުބައެއް ކެހިވެރިންނާ،އަދި ވަކިން އަނިޔާވެރިން މީގިނަބައެއްހެކިވެރިންނާ ޢަދުލުވެރި ގިނަމީހުނީއަދު މަދުބައެއް އެންމެގިނައިންފެންނަނީއަދު ޙަސަދަވެރިވާ ގިނަބައެއްދެންނުބައި ނުލަފާ،ކިބުރުވެރި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހާދަހައި ބިރުގަނެޔޭ!

ހާދަހައި ބިރުގަނެޔޭ! ޢަބުދުއްރަޙީމް ޢަބުދުއްރަޙްމާން، އަލިމަސްވިލާ / ހއ. އުތީމުއިޝްތިހާރު ހިނގާތީ ޤައުމު އެތެރެގައި ހުތުރުފާޙިޝްވިހާޢަމަލެއްހިނގާތަން ފެންނަމުންދާތީ ތެދޭ އަދުހާދަ ބިރުގަނެޔޭ    ކަލާނގެނަހީ ކުރައްވާފައި އެވާހުރިހާ ހުތުރުޢަމަލެއްބަލާލުމަކާ ނުލާވިގޮތަށް ކުރާތަންފެނި ހާދަބިރުގަނެޔޭ    ލިވާތުކުރުން، ސިޙާގުކުރުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޅެން : ނަސްރުގެ ދުވަސް

ނަސްރުގެ ދުވަސްޢަލީ ނައުފަލް، އޯކިޑުމާގެ / ށ. ޅައިމަގު އެދުނީ ބިމާއި ދީނޭ ލޮބުވެތި އެ މާތް ޝަހީދުންއެދުމެއް އަމިއްލަ ނެތްކަން ހިތުގައި ޔަޤީނެ އަމުދުންއެދަރީންގެ މާތްވި ޒިކުރާ ނުފިލާނެ ގައިމެ މިބިމުންއިޝްތިހާރު ބިރުވެރި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޝަހީދުންގެ ދުވަސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަހަކީ ޝައުބާންމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހެވެ. ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ނިސްބަތްވަނީ އައްސުލްޠާން ޢަލީ (6ވަނަ) ސިރީ އައުދަ ސިޔާކަ ކައްތިރި މަހާރަދުންނަށެވެ. އެއީ ދިވެހިތާރީޚުގައި މަޝްހޫރު ޢަލީ ރަސްގެފާނެވެ. އެ ރަދުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިވެހިބަސް ކުރިއަރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތެވެ.

ދިވެހިބަސް ކުރިއަރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތެވެ. މިހެން ބުނެފިނަމަ ދިވެހިބަހަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޖުމްލައަކީ އެހައި އަޑު އަހައިލަން ފަސޭހަ ޖުމްލައަކަށް ނުވާނެއެވެ. އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ހަޤީޤަތެއް ހަމަ ވާނީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޅެންވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި: ސުވަރުގެ – މަރުހޫމު އިބުރާހިމް ޝިހާބު

މިއަދަކީ ޅެންވެރިންގެ ދުވަހެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރެވެނީ ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ދުނިޔޭގައި އިލްމުވެރި ޅެންވެރިއަކާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އާދެ، ޅެންވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރެވެނީ ދިވެހި މިލްޓަން ކަމުގައި ބުނެވިދާނޭ މަރްހޫމު ޝިހާބުގެ އަހަރުމަތިފުޅު ދުވަހަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދަރީންނޭ އެންމެހާ ލޮބުވެތި

ޢުލޫމީ ޤުލްޝަނުން ތާޒާ، މަލެއް ވަސްމީރު ބިނދެލައްޗޭޤުލޫބަށް ފިނިކަމެއް ދިނުމަށް، ކަމަރު ހިންމަތުގެ ބަނދެލައްޗޭ ދުރާލާ ކަންކަމަށް ވިސްނާ، ދިރާސާ ކޮށްލަމުން ދުނިޔޭނުކިރާލާ އަގު ވަޒަން ކުރަމުން، ނަތީޖާ ރަނގަޅު ހޯދައްޗޭއިޝްތިހާރު ކުރާކަމުގައި މުރާލިވެގެން، […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފެށުނުހިނދު އާއަހަރުގައި

ފެށުނުހިނދު އާއަހަރުގައި ޢަބްދުއްލަޠީފް އިބްރާހީމް ވައިޖެހޭގެ ހއ.އުތީމުއިޝްތިހާރު އާކުރޭ އުއްމީދު މަތިވެރި، ފެށުުނު ހިނދު އާއަހަރުގައިދޫކުރޭ ނަފުސުގެ ބޮޑައިކަން، ހެޔޮހިތުން އީމާނުގައި ވޭތުވީ އަހަރުން ލިބުނު، ޢިބްރަތް ތަކަށް ވިސްނާލަމުންގާތުގައިވާ މަޙްޝަރަށް، ކުރަމާ ދަތުރު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބަހުގައި ދަރަޖަތަކެއް އޮންނަންޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

މިއީ ވަރަށް ހޫނު މައުޟޫއެވެ. ތިކި ޖެހި ތާނަ ބޭނުން ކުރުމުގެ ބަހުސަށްފަހު ދިވެހި ބަހާމެދު ކުރެވޭ އެންމެ ހޫނު އެއް ބަހުސެވެ. މި ބަހުސްތައް ގިނައިން އެޖެންޑާ ކުރެވެނީ މީސްމީޑިއާގައާއި ކޮފީ މޭޒުތަކުގައެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެދި މިތުރާ ބުނަމޭ ލޯބިވޭ

އެދި މިތުރާ ބުނަމޭ ލޯބިވޭ.. ޢަލީ ނައުފަލް، އޯކިޑުމާގެ / ށ. ޅައިމަގު އިޝްތިހާރު ހިތުގެ ތެޅުމޭ، ތިޔައީ މަލާމިހިތުން ނުދާނޭ ތިޔަ ނަން ފިލާވިންދާ ހިތާ އެދެނީ ކަލާތިހަނދާންވުމުން ހިތް ހިނިތުންވެލާ ނާރުތަކުގާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ