ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް 26 ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް 26 ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު މިމައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައި މިވަނީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންގެ މަގާމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި އެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ، ތުރުކީގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު، ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން އެމިނެ އުރްދުޣާންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ އަންކާރާގައި ޕްރެޒިޑެންޝަލް ޕެލަސްގައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ ދިވެހި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ތުރުކީވިލާތަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޤައުމީ ދިފާޢީ ދާއިރާ، ތައުލީމީ އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ އާއި ތުރުކީވިލާތާ ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށްފި

ޤައުމީ ދިފާޢީ ދާއިރާ، ތައުލީމީ އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާ އާއި ގުޅޭގޮތުން، ރާއްޖެ އާއި ތުރުކީވިލާތާ ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އާއި ޓަރކްސް އެބްރޯޑް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތުރުކީގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ ލުއި ފަސޭހައެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނަން: ރައީސް

ތުރުކީވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ ލުއި ފަސޭހައެއް ހޯއްދަވައިދެއްވަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިހާރު ތުރުކީވިލާތަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، އެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތުރުކީގެ ނައިބު ރައީސް، ރައީސް މުއިއްޒުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ތުރުކީވިލާތުގެ ނައިބު ރައީސް ޝޭވްދޭތު ޔިލްމާޒް، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވާފައި ވަނީ އަންކާރާގައި ހުންނަ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގެސްޓްހައުސްގައި ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް މުއިއްޒު ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުގާންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ތުރުކީ އަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، އެގައުމުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރުޣާނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ތުރުކީގެ ރައީސް އޮފީހުން އެކްސްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި މިރޭ ބުނީ ތުރުކީގެ ރައީސް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިމިގްރޭޝަނުން “އީ-ގޭޓް”ގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި

ދިވެހިންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު “ސިމްލެސް ޓްރެވެލް”ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން “އީ-ގޭޓް”ގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފަށައިފިއެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވިސްނުންފުޅާއި އެއްގޮތަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ލުއިފަސޭހަކޮށްދީ، […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިވެހިންގެ އެހީގެ ޓްރަކްތަށް ގާޒާއަށް ވަދެއްޖެ

ގާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިން ފޮނުވި އެހީ ބަރުކޮށްފައިވާ ލޮރީތައް ގާޒާއަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) އިން ބުނެފި އެވެ. އައިއޭސީން ބުނީ، ގާޒާއަށް ވަދަފައިވާ ހުރިހާ ޓްރަކްތައް ފުރަތަމަ ގެންގޮސްފައިވަނީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ނޮވެމްބަރު 3ގެ މޭސްތިރިޔާ ލުޠުފީ މިނިވަންވެއްޖެ

3 ނޮވެމްބަރު 1988ގައި ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާ ރާވައި ހިންގި އިސް މޭސްތިރިޔާ ހ.ހާޖަރާގޭ ޢަބްދުﷲ ލުތުފީގެ ޙުކުމްތައް ތަންފިޒްކޮށް ނިމި މިއަދު މިނިވަން ވެއްޖެއެވެ. ލުޠުފީއަކީ 1988ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ 3 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހޮޑުލާތީ ދޭ ބޭހެއްކަމަށްވާ އެމިޑޯން ރާއްޖެ އެތެކުރުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންދާ ބޭހެއް ކަމަށްވާ އެމިޑޯން ސަސްޕެންޝަން ބޭނުން ކުރުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮޓޯރިޓީި (އެމްއެފްޑީއޭ)އިން މަނާކޮށްފިއެވެ. ވިއްކުން މަނާކޮށްފައި ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ފާމިކްސް ލެބޯޓަރީއިން އުފައްދާ އެމިޑޯން ސަސްޕެންޝަން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ