ސީނިއާރ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހައުސް ހޯދައިފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. ދޮށިމޭނާ ހައުސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލް ގައި މިއަދު ހަވީރު ޣާޒީ ހައުސް އާއި ވާދަކޮށް ފޯރި ގަދަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ފުޓްސަލް ފައިނަލަށް ޣާޒީ ހައުސް އާއި ދޮށިމޭނާ ހައުސް ދަތުރުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޣާޒީ ހައުސް އަދި ދޮށިމޭނާ ހައުސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މި ދެ ޓީމު ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މިއަދު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވައިކަރަދޫ އަތްދަށުން ޓީމް ހަނިމާދޫއަށް ސަލާމަތެއް ނުވެވުނު

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފުޓްސަލް މުބާރާތް، ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024، ގައި ވައިކަރަދޫ އަތްދަށުން ޓީމް ހަނިމާދޫއަށް ސަލާމަތްނުވެވި ބަލިވެއްޖެއެވެ. ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ފުޓްސަލް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސީނިއާރ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޣާޒީ ހައުސް ދަތުރުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޣާޒީ ހައުސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ޣާޒީ ހައުސް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ މިއަދު ހަވީރު ޣާޒީ ހައުސް އާއި ފާށަނާ ހައުސް ބައްދަލުކުރި މެޗު 4 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސީނިއާރ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓަސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ފުޓްސަލް މުބާރާތް އިއްޔެ ހަވީރު ފަށައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މި މުބާރާތުގެ 2 މެޗެއް ވަނީ ކުޅެފައެވެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ހުރަވީ ހައުސް އާއި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފާށަނާ ހައުސް ހޯދައިފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފާށަނާ ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. ފާށަނާ ހައުސް މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި މިއަދު ހަވީރު ވާދަކޮށް 10 ލަނޑު 1 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް، ޓީމް ހަނިމާދޫ ފެށީ މޮޅަކުން

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު، އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފުޓްސަލް މުބާރާތް، ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024، ޓީމް ހަނިމާދޫ ފެށީ މޮޅަކުންނެވެ. ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ރޭ ފިނޭއާއި ވާދަކޮށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސީނިއާރ ހޭނޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފާށަނާ ހައުސް އަދި ޣާޒީ ހައުސް

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފާށަނާ ހައުސް އަދި ޣާޒީ ހައުސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ބައްދަލްކުރި މެޗުތަކުން ކާމިޔާބު ހޯދައި މިދެ ޓީމު ވަނީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސީނިއާރ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލާއި ގާތަށް ފާށަނާ ހައުސް ޖެހިލައިފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ދެ މެޗަށްފަހު ފާށަނާ ހައުސް ފައިނަލާއި ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. މިގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފާށަނާ ހައުސް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސީނިއާރ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފެށުން ޣާޒީ ހައުސް އާއި ފާށަނާ ހައުސް ރަނގަޅު ކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ހޭނޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ޣާޒީ ހައުސް އާއި ފާށަނާ ހައުސް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ފެށުނު މިއަހަރުގެ ސީނިއާރ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ