ދަޢުލަތަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްކޮށް ދެއްވާފައިވާ ޙަސަން ޝާކިރު

އިންސާނީ ވުޖޫދުގައި، ފޮހެވިގެން ނުދާނެ ނިޝާނެއް ދޫކޮށްލާ ޝަޚުސިއްޔަތުން އެބަތިއްބެވެ. މިފަދަ ބޭފުޅުން ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ކުރި ދަތުރަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ، އިބުރަތުން ފުރިގެންވާ ދަތުރުތަކެކެވެ. އެބޭފުޅުންނަކީ، ހިތްވަރުގަދަކަމާއި، ކެތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާ ބޭފުޅުންނެވެ. މިގޮތުން ހދ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޑރ. މުސްތޮފާ އަށް ދައުލަތުގެ މަތީ އިއްޒަތް އަރުވައިފި

ދައުލަތުގެ ގިނަ މަގާމުތަކެއް ދިގު މުއްދަތަކަށް ފުރުއްވާފައިވާ ކުރީގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުސްތޮފާ ލުތުފީ އަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތީ އިއްޒަތް، ނިޝާން ދިޔަމިގިލީ ޝަރަފުގެ އިއްޒަތް މިއަދު އަރުވައިފި އެވެ. ރައީސް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި އާމިނަތު ޢައްބާސް އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ އާމިނަތު ޢައްބާސް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އޭނާ އަވަހާރަވީ ކެންސަރު ބަލީގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދަމުން ގެންދަވަނިކޮށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަވަހާރަވީއިރު ޢުމުރުފުޅަކީ 69 އަހަރުފުޅެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދައުލަތަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ޢާބިދާ އަޙްމަދު ނިޔާވެއްޖެ

ދައުލަތަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ މ.އެންދެރިމާގޭ ޢާބިދާ އަޙްމަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އާބިދާ ނިޔާވެފައިވަނީ ރޭ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އާބިދާ ނިޔާވިއިރު ޢުމުރުފުޅަކީ 66 އަހަރެވެ. އާބިދާ އަޙްމަދުވަނީ 40 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިސްތަފާ އިބްރާހީމް މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހި ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރެއްވި އިސްތަފާ އިބްރާހީމް މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އުމުރުފުޅުން 83 އަހަރުގައި އިސްތަފާ އިބްރާހިމް މަނިކު އަވަހާރަވީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް މިއަދު ހެނދުނުއެވެ. އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރީ މީގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން އިބްރާހިމްބެ ނިޔާވެއްޖެ

ދިވެހި ކޮމިޑީ ޑްރާމާ “ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ”ގައި އިބްރާހީމްގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ކޮމީޑިއަން (އަބްދުﷲ އަލީ) މިއަދު ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އަބްދުﷲ އަލީ ނިޔާވީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށެވެ. އުމުރުން 57 އަހަރުގައި އަބްދުﷲ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރީގެ އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާއަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ ކުރީގެ އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރު މ. ސަމަރުބްލޫ، އިބްރާހީމް މަނިކު (ސަމަރޭ) އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. އިބްރާހީމް މަނިކު އަވަހާރަވީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށްފަހު އިންޑިއާގައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަންނަބީލާ ހަބީބާ ޙުސައިން ހަބީބު އަވަހާރަވެއްޖެ

އަންނަބީލާ ހަބީބާ ޙުސައިން ހަބީބު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ނިޝާން ދިޔަމިގިލީ ޝަރަފުގެ އިއްޒަތް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އައްނަބީލާ ހަބީބާ ހުސައިން ހަބިބާ އަވަހާރަވީ ޢުމުރުފުލުން 92 އަހަރުގައެވެ، ހަބީބާއަށް ނިޝާން ދިޔަމިގިލީ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް އަރުވާފައިވަނީ 2011 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޑރ. އަބްދުﷲ ވަހީދު އަވަހާރަވެއްޖެ

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ވަހީދު މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. ނިއުމޯނިއާ އަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަނިކޮށް ޑރ. ވަހީދު، 65، އަވަހާރަވީ މިއަދު ހެނދުނެވެ. އޭނަ އަވަހާރަވީ ސްޓްރޯކެއް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް އަވަހާރަވެއްޖެ

ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް މުޙައްމަދު އަހުމަދު މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. މުހައްމަދު އަހްމަދު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މުހައްމަދު އަހްމަދަކީ ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ދާއިރާއަށް ވަރަށް އަގުހުރި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ