އަސްކަރީ ޕެރޭޑުގައި މިއީ ކޮން މާއްޔެއް؟

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން އިއްޔެ ހަވީރު ވަނީ މާލޭގައި އަސްކަރީ ޕެރޭޑެއް ބާއްވައިފަ އެވެ. އެ ޕެރޭޑު ބަލަން ގިނަ ބަޔަކު މަގުތަކަށް ޖަމާވި އިރު، އާންމުންނާއި ކުޑަކުދިން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް ސްކައުޓް ކޮމިޓީއަށް އައިޝަތު އަހުލާމް އިންތިޚާބުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކައުޓް ޖަމިއްޔާ، ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކުރީގެ ޗީފް ކޮމިޝަނަރ އައިޝަތު އަހުލާމް ދުނިޔޭގެ ސްކައުޓް ޖަމިއްޔާގެ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ރީޖަންގެ ރީޖަނަލް ސްކައުޓް ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބު ވެއްޖެއެވެ. އައިޝަތު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރޭޑިއޯގެ ތާރީޚުގައި އޮތް އެންމެ ކަޅު ޞަފުޙާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި 29 ޑިސެންބަރު 1962 ގައި ފެށުނު ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތުގެ ތާރީޚުގައި އޮތް އެންމެ ކަޅު ޞަފުޙާއަކީ 1960 ގެ އަހަރުތަކުގައި ކްރިސްޓިއަންދީނަށް ގޮވާލައި ފޮނުވި ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ސައްތައިންސައްތަ އިސްލާމީ މި ޤައުމުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހެޔޮކަމުން މަޙްރޫމު ވުން: ދުނިޔެމަތީގައި ދެއްވާ ޢުޤޫބާތެއް

ފާފަތަކަށް އަރައިގަތުމަކީ އަބާއްޖަވެރިކަމާއި، ނުބައިކަން އެތައް ގޮތަކުން ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމެކެވެ. އޭގެ އަސަރު މުޖްތަމަޢުތަކަށާއި ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ވެސް ނުހަނު ބޮޑެވެ. އުރެދުންތެރިކަމާއި ފާފައިގެ ޢުޤޫބާތް ދުނިޔޭގައި ވެސް ކުރިމަތިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ޢިލްމުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިސްލާމީ އުޚުއްވަތު

ދީނުގެ އެންމެ މަތިވެރި އަދި އެންމެ ރިވެތި މަފްހޫމުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މަފްހޫމަކީ، ހުރިހައި މުސްލިމުންނަކީ އަޚުން އުޚްތުންތަކެއް ފަދަ ބައެއް ކަމަށް ދީނުގައި އޮންނަ އޮތުމެވެ. ކޮންމެ މުސްލިމަކު ވެސް، ތިމާގެ އަމިއްލަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޤުރުއާނަކީ އަނދިރިކަމުން އަލިކަމަށް ގެންގޮސްދޭ ސަވާރީއެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ ގިނަ ޒުވާނުންނަކީ ހެޔޮ ކަންކަން ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ބައެކެވެ. ފާފަތަކުން ދުރުވާން ބޭނުންވާ ބައެކެވެ. ނުކިއްސަރު މަގުމަގުން ދެވިފައިވާ ޒުވާނުން ވެސް ބޭނުން ވަނީ އަނދިރިކަމުން އަލިކަމަށް ނުކުމެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހެޔޮކަންކަމުގައި ކެތްތެރިވުން

ކެތްތެރިވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކައެއް ދެކެވިއްޖެނަމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ސިކުނޑިއަށް އަންނަނީ އަމިއްލަ، ނުވަތަ ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވެފައިހުރި އެކިއެކި ހާދިސާތަކެވެ. އެހެނަސް ކެތްތެރިވުމުގެ މައުޟޫޢަކީ މިއަށްވުރެ މާފުޅާ މައުޟޫޢެކެވެ. ދުނިޔަވީ ކަންކަމުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދަންނަބޭކަލުންނަށް ވެސް އެނގިނުލައްވާ ހިސާބެއް އޮވެދާނެއެވެ.

ޢިލްމަކީ އޭގެ އަހުލުވެރިން މަތީ ދަރަޖަ ތަކަކަށް އުފުއްލަވާ ކަމެކެވެ. އެ ކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވަމުން ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. “ޢިލްމު ލިބިގެންވާ މީހުން اللَّه ދަރަޖަތަކަކަށް އުފުއްލަވާނެތެވެ.” ‎(المجادلة: […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޝަހީދުންގެ ދުވަސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަހަކީ ޝައުބާންމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހެވެ. ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ނިސްބަތްވަނީ އައްސުލްޠާން ޢަލީ (6ވަނަ) ސިރީ އައުދަ ސިޔާކަ ކައްތިރި މަހާރަދުންނަށެވެ. އެއީ ދިވެހިތާރީޚުގައި މަޝްހޫރު ޢަލީ ރަސްގެފާނެވެ. އެ ރަދުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރި ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާއި އޭގެ ފަސް

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ޖަލާލުއްދީން ޝައިޚުލް އިސްލާމް ހުކުރު މިސްކިތުގެ މިންބަރުގައި އެ ހުންނެވީ ހުކުރު ނަމާދުގެ ޚުޠުބާ ދެއްވާށެވެ. އޭރު އެ މިސްކިތުގައި ދިވެހި ދައުލަތް އޭރު ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ވަޒީރުލްއަޢުޒަމް ސުމުއްވުލްއަމީރު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ