މަނިކުބެއާއި ޖުހާގެ ހާސަރެއް: ފަސާދައާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން އެކައްޗަކަށްވުން

ޖުހާ: އިހުގައި މީހުން ކިޔާ އުޅޭ ވާހަކައެއް އަހަރުމެން އަޑުއަހަމެވެ. އަޅުވެތިގެން އުޅެން ރުހިއްޖެ މީހަކަށް މިނިވަނެއް ނުފެންނާނެއެވެ. މި ވާހަކަ މިހާރު އެހެން ގޮތަކަށް އިބާރާތްކޮށްލަން ޖެހިއްޖެއެވެ. މަނިކުބޭ: އެއީ ކޮން ގޮތަކަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރު ވާހަކަ: ހަނދާންތައް ފޮހެލާ ވައިގެ އަސަރު

ވަރަށް ގާތް ދެ ރަހުމަތްތެރިއަކު އެކުގައި ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. އެ ދެ ރަހުމަތްތެރިންގެ ބޭނުމަކީ އެކުގައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލައި، މޫދަށް ވެސް އެރެލުމެވެ. އެދެ ރަހުމަތްތެރިން ހިނގަމުން ގޮސް، ގޮނޑުދޮށާ ހަމައަށް ދެވުނު ތަނާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރު ވާހަކަ: ހާސްވުމުގެ މޮޔަ

ކުޑަ ދަރިފުޅު: (ބައްޕައަށް ފޯނުކޮށްފައި) ބައްޕާއެވެ! ކަމަކު ދާކަށް ނެތެވެ. ބައްޕަގެ ފޯނު މަންމަ ނަގައިފިއެވެ. އަވަހަށް ގެއަށް ދުރުވާށެވެ! ބައްޕަ؛ (ހާސްވެފައި) އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދީގެން ނުވާނެއެވެ. ކޮންމެ ވެސް ކަމެއް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބިލީހުގެ ޝައިތާނީ މަޖިލިހުގެ ވާހަކައެއް

ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް އިބިލީހުގެ ޝައިތާނީ މަޖިލިހުގައި ބޭއްވިއެވެ. މަޖުލީހުގެ ރިއާސަތުގައި އިނީ އިބިލީހެވެ. ބަހުސްކުރުމަށް އެޖެންޑާގައި ކަނޑައަޅާލެވިފައި އޮތީ އެންމެ ކަމެކެވެ. ދާދިފަހުން ތަނެއްގައި އާންމުވެގެން ދިޔަ ވީޑިޔޯއަކާ ވިދިގެން އިބިލީހުގެ އިދާރާއިން ދެން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޒުވާނުން ނަމާދުކުރުމަކީ ‘ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރަށް’ މަގުފަހި ކުރާ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

މި ސުއާލަކީ މި ދޭތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ‘ދީނީ ހަރުކަށިކަމާ’ އިދިކޮޅަށް ހިންގި ޕުރޮގުރާމެއްގައި ދެއްކުނު ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން އުފެދުނު ސުއާލެކެވެ. އެކަމުގެ ވާހަކަތައް މީޑިޔާގެ އެކި މަންސަތަކުގައި ފެތުރެމުން އެބަ ދެއެވެ. މައުޟޫއާއިގެން ކުރިއަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރު ވާހަކަ: ފިތުނަ އުފައްދާކަށް ހަގީގަތެއްގެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ

މި ވާހަކައަކީ މެދު އިރުމައްޗާ ގުޅޭ ވާހަކައެކެވެ. މެދުއިރުމަތީ ރަށެއްގެ މަގުމަތީ ދެ ރަހުމަތްތެރިން ވާހަކަދައްކަން ތިއްބެވެ. އެތަނުން އެކަކު ބުންޏެވެ. މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރަކީ ވަގުންގެ ސަރުކާރެކެވެ. އެ ސަރުކާރަށް މާތްރަސްކަލާނގެ ލައުނަތް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހާޒިރު ޖަވާބު

ހާޒިރު ޖަވާބޭ ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ލަދުގަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން، ނުވަތަ މަލާމާތްކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ކުރިމަތި ކުރެވޭ ބައެއް ކަހަލަ ސުއާލުތަކަށް، ވަގުތުން ދެވޭ، މުނާސިބު އަދި އޭގައި ހެއްވާލުން ވެސް ބައެއް ފަހަރު އެކުލެވޭ ޖަވާބެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

‘އިންޑިޔާ-އައުޓު’ – މި ގޮވުމުގެ މައްޗަށް ބަލައިލުން (ދެވަނަ ބައި)

ހަތްދިހައިގެ ފަހުގެ އަހަރުތަކަށް އެޅި، ރާއްޖޭގައި އައު ސަރުކާރެއް، އާދެ، ރައީސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރު ގާއިމުވެ، އެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލުމުގެ ސިޔާސަތު ފެށުމުން، އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ބާރު ފޯރުކުރުމުގެ މަގުފަހިކުރުމުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

‘އިންޑިޔާ-އައުޓު’ – މި ގޮވުމުގެ މައްޗަށް ބަލައިލުން (ފުރަތަމަ ބައި)

‘އިންޑިޔާ-އައުޓު’، އާދެ، އިންޑިޔާގެ އަސްކަރީ ތިބުމެއް ރާއްޖޭގައި ތިބުމާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ހަރަކާތުގެ މަސައްކަތް، ކުރިއަށް ގެންދާތާ ދުވަސްގަނޑެއް ވެއްޖެއެވެ. ރޯވެފައި ހުންނަ އަލިފާންގަޑެއްގެ ހުޅުގަނޑު ބައެއް ފަހަރު ބޮޑުވެ ގަދަވެ، އަދި، އަނެއްބައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަދީސަކާއި އޭގެ މާނައާއި އެ މާނައިގެ މައްޗަށް އަވަސް ކަޅިއެއް

މިއީ މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ވެސް އާންމު ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަހެން ހީވާ ހަދީސްއެކެވެ. އާދެ، ބުޚާރީ އަދި މުސްލިމުގައި ވެސް ރިވާވެގެންވާ އޭގެ ސައްހަ ކަމާ މެދު ޝައްކު ނުއުފެދޭ ހަދީސެކެވެ. ޖަނަވާރުންނަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ