ތަފާތުވެރިން؟؟

ތަފާތުވެރިން؟؟ ޢަބުދުއްރަޙީމް ޢަބުދުއްރަޙްމާން، އަލިމަސްވިލާ / ހއ. އުތީމުއިޝްތިހާރު އެކިކަހަލައެކިވަރު ވެރިން ތިބެނީ އެކަންއެގޮތަށްވުމުންދެކިފަރިތަގާތް އެކުވެރިންމީ އަދިވަކިންމާ ދުރުބައެއް ކެހިވެރިންނާ،އަދި ވަކިން އަނިޔާވެރިން މީގިނަބައެއްހެކިވެރިންނާ ޢަދުލުވެރި ގިނަމީހުނީއަދު މަދުބައެއް އެންމެގިނައިންފެންނަނީއަދު ޙަސަދަވެރިވާ ގިނަބައެއްދެންނުބައި ނުލަފާ،ކިބުރުވެރި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހާދަހައި ބިރުގަނެޔޭ!

ހާދަހައި ބިރުގަނެޔޭ! ޢަބުދުއްރަޙީމް ޢަބުދުއްރަޙްމާން، އަލިމަސްވިލާ / ހއ. އުތީމުއިޝްތިހާރު ހިނގާތީ ޤައުމު އެތެރެގައި ހުތުރުފާޙިޝްވިހާޢަމަލެއްހިނގާތަން ފެންނަމުންދާތީ ތެދޭ އަދުހާދަ ބިރުގަނެޔޭ    ކަލާނގެނަހީ ކުރައްވާފައި އެވާހުރިހާ ހުތުރުޢަމަލެއްބަލާލުމަކާ ނުލާވިގޮތަށް ކުރާތަންފެނި ހާދަބިރުގަނެޔޭ    ލިވާތުކުރުން، ސިޙާގުކުރުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޅެން : ނަސްރުގެ ދުވަސް

ނަސްރުގެ ދުވަސްޢަލީ ނައުފަލް، އޯކިޑުމާގެ / ށ. ޅައިމަގު އެދުނީ ބިމާއި ދީނޭ ލޮބުވެތި އެ މާތް ޝަހީދުންއެދުމެއް އަމިއްލަ ނެތްކަން ހިތުގައި ޔަޤީނެ އަމުދުންއެދަރީންގެ މާތްވި ޒިކުރާ ނުފިލާނެ ގައިމެ މިބިމުންއިޝްތިހާރު ބިރުވެރި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާދަމާއަކީ މިއަހަރުގެ ޢަރަފާތު ދުވަހެވެ. މި ރަނުގެ ފުރުސަތު ނަގާނުލައްވާ!

މާދަމާއަކީ މިއަހަރުގެ ޢަރަފާތު ދުވަހެވެ. މި ރަނުގެ ފުރުސަތު ނަގާނުލައްްވާށެވެ. މާދެން މިއީ އެދުވަސް ގަންދެއްވާ ﷲ ބަސްފުޅު ވަހީކުރަށްވާފައިވާ ދުވަހެވެ. މާދަމާއަކީ އަހަރެމެންގެ ފަޚުރު އަދި މިނިވަންކަމުގެ އަސްލުކަމުގައިވާ އިސްލާމްދީން އަޅުގަނޑުމެންނަށްޓަކައި ފުރިހަމަކޮށްދެވިކަމަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދަރީންނޭ އެންމެހާ ލޮބުވެތި

ޢުލޫމީ ޤުލްޝަނުން ތާޒާ، މަލެއް ވަސްމީރު ބިނދެލައްޗޭޤުލޫބަށް ފިނިކަމެއް ދިނުމަށް، ކަމަރު ހިންމަތުގެ ބަނދެލައްޗޭ ދުރާލާ ކަންކަމަށް ވިސްނާ، ދިރާސާ ކޮށްލަމުން ދުނިޔޭނުކިރާލާ އަގު ވަޒަން ކުރަމުން، ނަތީޖާ ރަނގަޅު ހޯދައްޗޭއިޝްތިހާރު ކުރާކަމުގައި މުރާލިވެގެން، […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފެށުނުހިނދު އާއަހަރުގައި

ފެށުނުހިނދު އާއަހަރުގައި ޢަބްދުއްލަޠީފް އިބްރާހީމް ވައިޖެހޭގެ ހއ.އުތީމުއިޝްތިހާރު އާކުރޭ އުއްމީދު މަތިވެރި، ފެށުުނު ހިނދު އާއަހަރުގައިދޫކުރޭ ނަފުސުގެ ބޮޑައިކަން، ހެޔޮހިތުން އީމާނުގައި ވޭތުވީ އަހަރުން ލިބުނު، ޢިބްރަތް ތަކަށް ވިސްނާލަމުންގާތުގައިވާ މަޙްޝަރަށް، ކުރަމާ ދަތުރު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެދި މިތުރާ ބުނަމޭ ލޯބިވޭ

އެދި މިތުރާ ބުނަމޭ ލޯބިވޭ.. ޢަލީ ނައުފަލް، އޯކިޑުމާގެ / ށ. ޅައިމަގު އިޝްތިހާރު ހިތުގެ ތެޅުމޭ، ތިޔައީ މަލާމިހިތުން ނުދާނޭ ތިޔަ ނަން ފިލާވިންދާ ހިތާ އެދެނީ ކަލާތިހަނދާންވުމުން ހިތް ހިނިތުންވެލާ ނާރުތަކުގާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުސްވުމެއްނެތް މިތައުރީފު ނިމުމެއް ނެތޭ

ހުސްވުމެއްނެތް މިތައުރީފު ނިމުމެއް ނެތޭޢަލީ ނައުފަލް، އޯކިޑުމާގެ / ށ.ޅައިމަގު ސޫރަ ތިޔަފަދަ ނުވާ ދެވަނައެއް ބިންމަތީހޫރެކޭ ނޫރު ބަބުޅާ ތިއީ ޖަންނަތީއިޝްތިހާރު ލޯ މަގޭ ނުދެކެމޭ ހުވަފެނެއްގައި ވިޔަސްލޯފުޅެއްގައި ތިނޫނީ ވިދާތީ މުތީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޅެން : ނަސްރުގެ ދުވަސް

ނަސްރުގެ ދުވަސްޢަލީ ނައުފަލް، އޯކިޑުމާގެ / ށ. ޅައިމަގު އެދުނީ ބިމާއި ދީނޭ ލޮބުވެތި އެ މާތް ޝަހީދުންއެދުމެއް އަމިއްލަ ނެތްކަން ހިތުގައި ޔަޤީނެ އަމުދުންއެދަރީންގެ މާތްވި ޒިކުރާ ނުފިލާނެ ގައިމެ މިބިމުންއިޝްތިހާރު ބިރުވެރި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޤައުމެއްގެ ޙާލު

ތަދާ، އަނިޔާގެ ހަރު އަތްތިލަ އަޅައި ރަހުމުގެ ދެކަންފަތުގާއަދާވަތުގާ ހިނގާ ޒުލްމުން ދެމުން ބޮސް އޭގެ ތުންފަތުގާލަދާ، އިންސާނިޔަތު ނެތިފާ، އުޅޭ އެވެރީންގެ ޢިއްޒަތުގާ އަރާމާ، ޣަފުލަތަށް އެއުރެން ރުކޫޢު ސުޖޫދުތައް ކުރެޔޭހަރާމުގެ އެންމެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ