ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް އިތުރު ނައިބެއް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް އިތުރު ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. އެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ އައްޝަތު އުމައިމާ އެވެ. އޭނަ އަކީ ފިނޭންސަށް އައްޔަން މި ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރި 7 ވަނަ ޑެޕިއުޓީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވާފައިވާ ހުރިހާ ހުކުމެއް ބާތިލުކުރުމާއެކު ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވެ ވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވާފައިވާ ހުރިހާ ހުކުމެއް ބާތިލުކުރުމާއެކު އެމަނިކުފާނު މިނިވަންވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ޔާމީނަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ވ. އާރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ހަތް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވެއްޖެ

ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމް ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި އެވެ. މިއާއި އެކު ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ޖަލު ހުކުމުން މިނިވަންވެވަޑައިގެންފައި އެވެ.އިޝްތިހާރު ވ. އާރަށް ކުއްޔަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫސުފް ނައީމް މިނިވަންކޮށް، މައްސަލަ އަލުން ބަލަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ދަށު ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނައީމްގެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް ހައިކޯޓުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަޤާމަށް އިބްރާހީމް ޙިލްމީ އައްޔަންކުރައްވައިފި

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަޤާމަށް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޙިލްމީ އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. ޙިލްމީ އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ، ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް ސިފައިންގެ ޤާނޫނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ޢަބްދުއްރަޙީމް ރިޓަޔަރކުރައްވައިފި

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި، ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް، 39 އަހަރުގެ އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތަށްފަހު، ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރޭ ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފިއެވެ. ޢަބްދުއްރަޙީމް ރިޓަޔަރކުރައްވާފައިވަނީ ޢުމުރުފުޅުން 60 އަހަރުވުމުންނެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަތުވާ މަޖިލީހަށް ދެ މެންބަރަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެ މެންބަރަކު އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. ފަތުވާ މަޖިލީހަކީ ފިގުހީ ކަންކަމުގައި ރައުޔު ނެރުމަށް އުފައްދާފައިވާ މަޖިލީހެކެވެ. އެ މަޖިލީސް އެކުލެވިގެންވަނީ ފަސް މެންބަރުންގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވޯޓުލާ ވަގުތު 5:30 އަށް އިތުރުކޮށްފި

އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ ގަޑި އިރުއޮއްސި 5:30 އާ ހަމައަށް އިތުރު ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ދެންމެ ނިންމައިފިއެވެ. އީސީން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތީ، ހެނދުނު 7:00 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މިއަދު ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި އެވެ. މި ބިލަކީ މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 20 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން ގައިނީގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

ގައިނީ ޑޮކްޓަރަކު ގެނެސް ޚިދުމަތްފަށަން ހަނިމާދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު މެންދުރު ވަނީ އެ މަރުކަޒަށް ގައިނީ ޑޮކްޓަރ އަމްރު އެލްޝަހަތު މެޓުވަލީ ޒާފަން ވަޑައިގެންފައެވެ.އިޝްތިހާރު މި ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮށްކޮޅަށް މައުލޫމާތު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ