ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންގެ މަގާމަށް އިތުރު 13 ބޭފުޅުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންގެ މަގާމަށް އިތުރު ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ. މިބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.އިޝްތިހާރު މިއާއެކު މިވަގުތު ރައީސް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕަރސަންކަމުގެ މަގާމަށް ޝަހީބު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕަރސަން ކަމުގެ މަގާމަށް ހ. ރީތިގަސްދޮށުގެ މުޙައްމަދު ޝަހީބު ޢައްޔަނުކުރައްވައި މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.އިޝްތިހާރު ޝަހީބަކީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދަން އެޤައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެ: ރައީސް

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ފޭބުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އިޙްތިރާމު ކުރައްވާނެކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށްދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސްގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ހަރަދުތައް 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހާމަކުރަނީ

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކަށް ދައުލަތުން ކުރާ ހަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލް ހާމަކުރަން ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. އެ އޮފީހުން ބުނީ، ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ކުރައްވާ ރަސްމީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިތުރު 17 ނާއިބުން، ނާއިބުންގެ އަދަދު 63 އަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރައްވައިފި އެވެ. މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ:އިޝްތިހާރު * މިނިސްޓަ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ނައިބު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް 26 ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް 26 ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު މިމައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައި މިވަނީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންގެ މަގާމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި އެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޤައުމީ ދިފާޢީ ދާއިރާ، ތައުލީމީ އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ އާއި ތުރުކީވިލާތާ ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށްފި

ޤައުމީ ދިފާޢީ ދާއިރާ، ތައުލީމީ އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާ އާއި ގުޅޭގޮތުން، ރާއްޖެ އާއި ތުރުކީވިލާތާ ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އާއި ޓަރކްސް އެބްރޯޑް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތުރުކީގެ ނައިބު ރައީސް، ރައީސް މުއިއްޒުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ތުރުކީވިލާތުގެ ނައިބު ރައީސް ޝޭވްދޭތު ޔިލްމާޒް، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވާފައި ވަނީ އަންކާރާގައި ހުންނަ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގެސްޓްހައުސްގައި ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައި އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް މ. ރަނިކަ އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙަލީމް ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙަލީމް މި މަގާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ މިނިސްޓަރ ފެންވަރުގައެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ