އަހަރެންގެ ޝަކުވާތައް އިއްވައިދޭނީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ.؟

މިއީ އަހަރެންގެ އަނދިރި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކައެވެ. މާޔޫސްކަމާއި މޮޅިވެރިކަމުގެ ދަތުރެކެވެ. އެކަނިވެރިކަމާއި ބާކީކުރުމުގެ ހިތި ތަޖުރިބާއެކެވެ. ބުނެދޭނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ.؟ ބުނަން އޮތީ ވަކި ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ.؟ އަހަރެންނަކީ މުޖުތަމައުން ބާކީވެފައިވާ ޒުވާން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަނދިރީގައި ރޯލުމަށްވުރެ މޮޅު ގޮތެއް ނެތެވެ. ހިތް ކުދި ކުދި ވެއްޖެއެވެ.!

މަންމައާއި ބައްޕަގެ ހުރިހާ އުންމީދެއް ގުޅިފައިވީ އަހަރެންނަށްށެވެ. ތަރުބިއްޔަތުގައި އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނެތެވެ. ލޯތްބާއި ކުލުނުން އެއްވެސް އެއްޗެއް މަދެއް ނުވެއެވެ. މަންމައާއި ބައްޕައަކީ ފުދުންތެެރި ބައެއްކަމުގައި ނުވިޔަސް އަހަރެން ބޭނުން ކޮންމެކަމެއް ބޭނުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނގާކުރުމަކީ ނައިސްކަމެއް ނުނެކެވެ. ކޫލް ކަމެއްވެސް ނޫނެކެވެ.!

ހަނގާކުރުމަކީ އަނެކާއަށް ދެވޭ އަނިޔާއެކެވެ. އެއީ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާއަކަށް ވިޔަސްމެއެވެ. ޢާއްމުކޮށް ހަނގާކުރަނީ ސްކޫލުތެރޭ، އޮފީސްތެރޭ ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައެވެ. މަދު މަދުން ނަމަވެސް ދިރިއުޅޭ ގޭތެރޭގައިވެސް މިކަންތައް ހިނގައެވެ. ސީދާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރޭޕް ކުރީތަ؟ ކުރިން އެ ވާހަކަ ނުދެއްކީ ކީއްވެ؟

ތެދެކެވެ. ކޮންމެ މީހެއްގެ މާޒީތެރޭގައި އަޑަށް ބާރުލާ ނުދެއްކޭނެ އެތައް ވާހަކަތަކެއް ވާނެކަން ޔަޤީނެވެ. ހިއްސާކުރަންދަތި އެތައް ކަމެއްވާނީ ކުރިމަތި ވެފައެވެ. ނަފްސާނީ ގޮތުންނެވެ. ޖިސްމާނީ ގޮތުންނެވެ. ޖިންސީ ފުރައްސާރައިންނެވެ. އާނއެކެވެ.! ބައެއް މީހުންނަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބިދޭސީންނަށްވީމަ އިންސާނީ ހައްޤުތައް ނެތީބާ.؟ އެއީ އިންސާނުންނެއް ނޫންބާ.؟

އެއީވެސް އަހަރުން ކަހަލަ އިންސާނުންނެވެ. ބަނޑުހައި ވާނެއެވެ. ބަލިވާނެއެވެ. އަރާމުކުރަން ބޭނުން ވާނެއެވެ. މިއީ އިންސާނަކަށް ފުރިހަމަ ކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކެވެ. މީގެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށްދިން ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ޝަކުވާއެއް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ