މަގާމުތައް ދޭނީ ތައުލީމީ ގާބިލް ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ބުނުމަށްފަހު ފޭކު ލިޔުން ހުށައެޅުމުންވެސް ބޮޑެތި ވަޒީފާތައް ދެނީ!

ރާ ވެރިއެއްގެ ދަރިއަކަސް މަސްވެރިއެއްގެ ދަރިއަކަސް ތައުލީމު ހާސިލްކޮށް މުޖުތަމައުގެ ބޮޑެތި މަގާމުތަކުގައި ފިޔަޖަހާލުމަކީ ކުރެވިދާނޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު މިވަނީ ތައުލީމީ ދަރިންގެ މޫނުމަތީގައި “ތައްޕަޅެއް” ޖަހާފައެވެ. އަތަކުންނޫނެވެ. އަމަލުންނެވެ. މިއަދު ފެންމަތިމިވީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް ޔާމިނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް، ޔަހުދީ ރަސޫލެއް ނުފޮނުވައެވެ!؟

ރައީސް ޔާމިނަށް އިހްތީރާމާއެކު ދަންނަވަމެވެ. މަނިކުފާނު ސިޔާސީ ގޮތުން އަރާބާރު ހުއްޓަސް، ސިޔާސީ މައިދާނަށް ކިތަންމެ ފަރިތަޔަސް ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ސަމާލު ވެލަަށްވަން ވާނެއެވެ. ދެއްކެނީ ކޮން ވާހަކަ އެއްކަން އިނގޭ ވަރަށް ވާހަކަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު ހޮނޑައިދޫގެ ރައްޔިތުން ބަދުނާމު ކުރުމަށްފަހު، މާފަށް އެދުނީ ޓުވީޓް އޮޅުންއެރި މީހުންގެ ކިބައިން!

ހޮނޑައިދޫގައި ދިރިއުޅުން ރައްޔިތުންނާއި ހަނިމާދޫގެ ރައްޔިތުން އިއްޔެ ސިއްސުވާލީ އަލީ ޒައިދު ކުރި ޓުވީޓަކުންނެވެ. އެނާ ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ގޮވާލީ ” ‏ޔާ ﷲ! ހޮޑައިނދޫ ރައްޔިތުންގެ ނުބައިކަމުން އަޅަމެން ސަލާމަތްކުރައްވާށި! […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސެހް އަލީ ޒައިދުއެވެ. ހޮނޑައިދޫގެ އަހުލުވެރިން ކޮންފަދަ ނުބައިކަމެއް ކުރަނީތޯ؟

ސެހް އަލީ ޒައިދުއެވެ. ހޮނޑައިދޫގެ އަހުލުވެރިން ކޮންފަދަ ނުބައިކަމެއް ކުރަނީތޯ؟ އެބައި މީހުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށް ތިޔަހައި ފާޅުގައި ތިޔަގޮވާލީ އެރަށުގެ އަހުލުވެރިން ކުރި ކަމެއް ވެސް ބުނެދިނުމެެއް ނެތި ނޫންހެއްޔެވެ؟ އާއެކެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރު ވާހަކަ: ހަނދާންތައް ފޮހެލާ ވައިގެ އަސަރު

ވަރަށް ގާތް ދެ ރަހުމަތްތެރިއަކު އެކުގައި ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. އެ ދެ ރަހުމަތްތެރިންގެ ބޭނުމަކީ އެކުގައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލައި، މޫދަށް ވެސް އެރެލުމެވެ. އެދެ ރަހުމަތްތެރިން ހިނގަމުން ގޮސް، ގޮނޑުދޮށާ ހަމައަށް ދެވުނު ތަނާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ވީއިރު ޕޭމަންޓްގައި “ފެހިދޫލަ” އަޅާފައި!

ހަނިމާދޫގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލާ މަގުތަކުގެ ޕޭމަންޓް މަތީގައި “ފެހިދޫލަ” އަޅައިފިއެވެ. ފަހަރުގައިވެސް މިދައްކަން އުޅެނީ މެހެމާންދާރީ އަދާކުރަން އަޅާ އުޅޭ ދޫލައިގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިދައްކަން އުޅެނީ މަގުތަކުގައި ހިނގަން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުގެ ޖަލުސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ސިއްރު؟

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން ބާއްވާ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ އާއްމުކުރުން ހުޓާލިތަ؟ ނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ފޮރުވަނީތަ؟ މި ދެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދޭން ކިޔުންތެރިނަން ދޫކޮށްލާނަމެވެ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން 4 ވަނަ ދައުރުފަށާ އެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރު ވާހަކަ: ހާސްވުމުގެ މޮޔަ

ކުޑަ ދަރިފުޅު: (ބައްޕައަށް ފޯނުކޮށްފައި) ބައްޕާއެވެ! ކަމަކު ދާކަށް ނެތެވެ. ބައްޕަގެ ފޯނު މަންމަ ނަގައިފިއެވެ. އަވަހަށް ގެއަށް ދުރުވާށެވެ! ބައްޕަ؛ (ހާސްވެފައި) އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދީގެން ނުވާނެއެވެ. ކޮންމެ ވެސް ކަމެއް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކެންސަރުގެ ވޭނުގައި ބުރިކޮށްލަންޖެހުނު އަތުގެ އިތުރު ފަރުވާއަށް ތިބާގެ ތީލަތި އެހީއަށް އެދެމެވެ.

ހދ.ހަނިމާދޫ، ޝަބުނަމްގެ ޙަަސަން މުޙައްމަދު ދިރިއުޅުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ އޭނާގެ އަތާއިފައިން ގަދަފަދަ މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް މުޅި ދުނިޔެ އެވައިރަހެއްގެ ސަބަބުން ކުޑަކަަކޫ ޖަހަން މަޖޫބޫރުކުރުވި ދުވަސްވަރު ޙަސަން މުޙައްމަދުއަށް ވަނީ އިތުރު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތިބާގެ ބަސް!

ތިބާގެ ބަހަކީ ވެސް ހަރުވެ ގަދަވާނޭ އެއްޗެކެވެ. އަދި ބަލިކަށިވެ ނިކަމެތި ވެސް ވެދާނޭ އެއްޗެކެވެ. ތިބާގެ ބަހޭ މިތަނުގައި މާނަ މި ކުރަނީ ތިބާ ނަގަހައްޓާ އަގުކުރުންތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މަބާދިއުތަކަށެވެ. ތިބާއަކީ ތިބާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ