ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ޙަމަލާތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހުއްޓާލުމަށް އ.ދގައި ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި

އިޒްރޭލުން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ ޙާލަތު ގޯސްވަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް، މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންވާ އެހީތައް ޣައްޒާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުން މިހާރަށް ވުރެ އަވަސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ގޮވާލައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފަލަސްޠީނާއެކު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް ޞާލިހުގެ ތަގުރީރަށް ފަލަސްތީނުގެ ޝުކުރު

ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުން ބަލައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ގޮވާލުމާއި ގުޅިގެން ފަލަސްތީނުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފިއެވެ. އދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76ވަނަ ސެޝަންގައި ތަޤުރީރުކުރައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކުރާ ސަރުކާރެއް އޮންނަންޖެހޭ: ރައީސް

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކުރާ ސަރުކާރެއް އޮތުން މުހިންމުކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ސެޝަނުގައި މިއަދު ތަޤްރީރު ކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ދެކުނު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްޠީނު ބަލައިގަންނަން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ދިވެހިން ބޭނުންވަނީ އދ.އިންނާއި މުޅި ދުނިޔެއިން މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްޠީނު ބަލައިގަތުމަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ އދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76ވަނަ ސެޝަންގައި ތަޤުރީރުކުރައްވަމުންނެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް، އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އ.ދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓާރޭޒްއާ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވަވާފައިވަނީ، އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ