ހައިވޭގައި ހުރި ސޯލާޕެނަލްތައް ނަގައި ރަށަކަށް ބަދަލުކުރާނަން – ޑރ. މުއިއްޒު

ހުޅުމާލޭ ލިންކު ރޯޑުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ޕެނަލްތައް ނަގައި، އެކަމަށް ހާއްސަ ދެ ރަށަކަށް ބަދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސިނަމާލެ ބްރިޖުން މާލެ، ހުޅުލެ އަދި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް 100 ދުވަހުގެތެރޭގައި ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރާނަން – ޑރ. މުޢިއްޒު

ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް، ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެތެރޭގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރައްވާނެކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކާމިޔާބީއަށްފަހު، […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެފްއެސްއެމްގެ ލިޔުންތައް ނައްތާލަނިކޮށް ވީޑިއޯ ކުރި މުވައްޒަފު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ ލިޔުންތަކެއް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެ މަންޒަރު ވީޑިއޯކޮށް އާންމުކުރި މުވައްޒަފު މިއަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވީޑިއޯ އާންމުކުރީ އެފްއެސްއެމްގެ މީޓަރު ޓެކްނީޝަން އަހްމަދު އަނީސްއެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ގޮނޑިއަކަށް ވާދަކުރަން ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ނިންމައިފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ނިންމައިފިއެވެ. ހ.މައިޒާންދޮށުގޭގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން މިއަދު ބޭއްވި މީޑިއާ ބްރީފިންއެއްގައި އެޕާޓީގެ ވަގުތީ ޗެއާޕާސަން ހަސަން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ އާދިއްތަ ދުވަހަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހަށް މަޖިލީހުން އެޖެންޑާ ކޮށްފިއެވެ.  އިޝްތިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު ފާތިމަތު ނިޔުޝާ ސޮއި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން އެކުވެރިކަމާ އެކު ދެމިތިބެން ޖެހޭ – ޑރ. މުއިއްޒު

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި ދެން އޮތީ ކަމިޔާބަށް ވުރެ އުނދަގޫ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި ސަޕޯޓަރުން އެކުވެރިކަމާ އެކު ދެމިތިބެން އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކެމްޕޭން ޓީމްތަކަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިންތިގާލީ ކޮމެޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް މާދަމާއަށް ނިންމާލެވޭނެކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް – ފިރުޒުލް

އިންތިގާލީ ކޮމެޓީތަކުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލައި ރިޕޯޓުތައް އާންމު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އިންތިގާލީ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންތިގާލީ ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް)ގެ މެމްބަރުކަމަށް ހުޅުވާލުމުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް އެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލައްވާފައި ނުވާތީ އަލުން އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެމްބަރަކު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ޓޮމް ނިންމަވައިފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސްއަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަހުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް) ނިންމަވައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގައި ޓޮމް މަހިބަދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރައްވާ ދެވަނަ ދައުރު ހަމަވާން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެންމެންވެސް ސައެންޓިފިކް ހަގީގަތްތައް ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ- ރައީސް މައުމޫން

އެންމެންވެސް ސައެންޓިފިކް ހަގީގަތްތައް ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭކަމަށާއި ދުނިޔެ ހޫނުވެ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު މައްޗަށް އަރުމަކީ އެފަދަ ހަގީގަތެެއްކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މައުމޫން ‘އެކްސް’ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ