އަތޮޅުތަކުގައި އާރް.ޓީ.އެލް ބަހުގެ ޚިދުމަތަށް މިހާރު ކޭޝް ކާޑުން ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް، އާރް.ޓ.ީއެލް އަތޮޅުތަކުގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މާސްޓަރ ކާޑު އަދި ވިސާ ކާޑު ބޭނުން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި، ގްރޭޓާރ މާލެ އާއްމު ފެރީ ޙިދުމަތް އާރްޓީއެލް ޓްރެވެލް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އާރުަޓީއެލް ބަހުގެ ހިދުމަތް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓުރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރްޓީއެލް) ބަހުގެ ހިދުމަތް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ސިޓީގައި ފައްޓަވައިދެއްވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ އާއި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމާއިއެވެ.އިޝްތިހާރު އެމްޓީސީސީ އިން ބުނީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޅ އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެރީ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖެ ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ “އިންޓަރގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯރކް” މަޝްރޫޢުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން، ޒޯން 2 ގައި ހިމެނޭ ޅ. އަތޮޅުގައި (ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް) […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބޮޑުތިލަދުންމަތި ގުލާލި އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ނިޒާމު ރައީސް އިފްތިތާހު ކުރައްވައިފި

ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި ސަރުކާރުން ފެށި ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓު ލިންކް (އާރްޓީއެލް) ފެރީގެ ނިޒާމު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އާރްޓީއެލް ފެރީތަކުގެ ބާރުދުވެއްޔާއި އަރާމު އުޅަނދު ފަހަރުން ބޮޑު ތިލަދުންމަތި އެއްކޮށް މިހާރު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އާރްޓީއެލް ފެރީގައި ރައީސް ދިއްދޫ އަށް

ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކު (އާރްޓީއެލް) ފެރީގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހއ. ދިއްދޫއަށް މިއަދު ހަވީރު ވަޑައިގެންފި އެވެ. ހއ ގެ ރަށްތަކަށް ރައީސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ދިއްދޫ އަކީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތަށް އިތުރު 65 ފެރީ ބަންނަނީ 

ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކްގެ ފެރީ ޚިދުމަތަށް އިތުރު 65 ބަނުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ހަވާލުކުރާނެކަމަށް އެޕްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޤައުމީ ފެރީ ނިޒާމު، ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ށ. އަތޮޅުގެ އާރްޓީއެލް ދަތުރުތައް އަންގާރަ ދުވަހު ފަށަނީ! 

ޒޯން އެކެއްގައި ހިމެނޭ ށ.އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އެމްޓީސީސީން މިހާރުވަނީ މިޒޯންގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ފެރީތައް ށ.އަތޮޅަށް ފޮނުވާލާފައެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްޓީސީސީގެ މެރިން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް އަގުތަކާއިއެކު އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހއ.އަތޮޅުގައި ފަށަނީ

“ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް”ގެ ޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކުގައި ކުރިއަށް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް އެމްޓީސީސީން ނިންމައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ “އިންޓަރގްރޭޓެޑް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހއ. އަތޮޅަށް ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށާއިރު އެއްވެސް އަގެއް ނުނަގާނެ

އާދިއްތަ ދުވަހު ހއ. އަތޮޅުގައި ހައި ސްޕީޑް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފަށާއިރު ފެރީގެ ހިދުމަތުން އެއްވެސް އަގެއް ނުނަގާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ދަތުރުތައް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބީއެމްއެލް އިން އެކްސްކުލޫސިވްކޮށް ޓްރާންސިޓް ކާޑު ދޫކުރަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާސްޓަރކާޑާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރަން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޓްރާންސްޕޯޓް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮންޓްރެކްޓިންގ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ