އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑޭވިޑް ހޮލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމުގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ސަފީރުގެ ދަޢުރުގައި ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާއަކީ ވަރަށް ކުރިންސުރެ ރާއްޖެއާ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ އެކުވެރި ޤައުމެއްކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް ސަފީރުގެ ފަރާތުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސަފީރު ވަނީ ދެޤައުމުގެ މެދުގައި އެއްބާލުންދެމުން އަންނަ ބައެއް ދާއިރާތައްކަމުގައިވާ، މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާއާއި މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ދިފާއީ އަދި ސަލާމަތީ ދާއިރާއާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި އަދި މީގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުންތަކާގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

އަދި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަންފަދަ ދެ ޤައުމުން އިސްކަންދޭ މުހިންމު ބައެއް ދާއިރާތަކުން މުސްތަޤުބަލުގައި ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ނިންމަވާލައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސަފީރުގެ ޚިދުމަތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި ކުރިމަގުގައި އެމަނިކުފާނަށް ކާމިޔާބީއަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ