ކޭޝް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން މިހާރު ބަހަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ޚަބަރު ފަހުގެ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވާ އާރުޓީއެލްގެ ބަސްތަކަށް ވިސާ އަދި މާސްޓާކާޑުން ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު އެމްޓީސީސީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

މިމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ހިދުމަތުގެ އަޖުމަ ބެލުމުގެ ދަތުރުތައް ކުރުމަށްފަހު އެ ހިދުމަތް އިއްޔެ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވީ އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް އެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މި ޚިދުމަތާއެކު ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ބޭންކެއްގެވެސް ކޮންޓެކްޓްލެސް މާސްޓަރކާރޑް ނުވަތަ ވިސާ ބްރޭންޑުގެ ޑެބިޓް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑެއް އަތުގައި އޮވެއްޖެނަމަ ބަހުގެ ޚިދުމަތަށް ޓެޕް އެންޑް ޕޭ މެތަޑުން މިހާރު ފައިސާ ދައްކާލެވޭނެއެވެ. އަދި ސްޓަރކާރޑާއި ވިސާ ބްރޭންޑުގެ ކޮންޓެކްޓްލެސް ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ޓިކެޓަށްފައި ފައިސާދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ވެލިޑޭޓަރ މާލެ ސިޓީގެ ހުރިހާ އާރް.ޓީ.އެލް ބަހެއްގައިވެސް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނާނެކަމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

މި ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުކޮށްދެއްވަމުން މީޑިއާއާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ސީ.އީ.އޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މި ޚިދުމަތަކީ އާއްމުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެމުންދިޔަ ޚިދުމަތެއްކަމަށެވެ. ބަހަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަލަށް މި ހަމަޖެހިގެންދިޔަ އިންތިޒާމާއެކު، މި ޚިދުމަތް ކުރިއަށްވުރެ ފަސޭހައިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެކަން އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މިހާރު އަތުގައި ފައިސާ ނަގާފައިނެތަސް، ކަސްޓަމަރުގެ އަތުގައި ކޮންޓެކްޓްލެސް ކާޑެއް، މާސްޓާރ ކާޑެއް ނުވަތަ ވިސާ ކާޑެއް އޮވެއްޖެކަމުގައި ވާނަމަ މިހާރު ދަތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.

އާރް.ޓީ.އެލް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ އާއްމުންގެ ފަސޭހައަށް އިތުރު މިކުރެވުނު ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމާއެކު، 3 ގޮތަށް ބަހުގެ ޓިކެޓަށް މިހާރު ފައިސާ ދެއްކޭނެކަމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ވިދާޅުވެއެވެ. އެއީ ނަގުދުކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި، އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި، ޓެޕް ޓޫ ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމެވެ.

ކޭޝް ކާޑުން ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށާފައި މިވަނީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ އިތުރު ސަރަޙައްދުތަކަށްވެސް މި ޚިދުމަތް ޚިދުމަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެކަމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ