ރައީސް ނަޝީދު ޑިމޮކްރެޓްސް އަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

ފަހުގެ ސިޔާސީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ޑިމޮކްރެޓްސް އަށް ސޮއި ކުރެއްވީ އެކަމަށްޓަކާ މިހާރު އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރިއަށްދާ އެޕާޓީގެ ޖަލްސާގަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ރައީސް ނަޝީދު އާއި އެކު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު ވެސް ވަނީ ޑިމޮކްރެޓްސް އަށް ސޮއިކުރައްވާފަ އެވެ.

18 އަހަރަށް ފަހު ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން އިސްތިއުފާދެއްވީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އާޓިފިޝަލް ބީޖުގައި ޖަލްސާ ކުރިއަށްދާ ސަރަހައްދުގައި ޑިމޮކްރެޓްސް އަށް ސޮއިކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ