ނިއުޅެމުންދާ ހަބަރު: ހަނިމާދޫގައު ކުރިޔަށްދާ ވޯޓްލުން

ހަނިމާދޫ ޚަބަރު ފަހުގެ

ހަނިމާދޫ ގައި 8 ޖެހިރު ވޯޓު ލާން ފެށިއިރު 15:00 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓު ލެވިފައިވާ ގޮތް

ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 772
* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ: 779
* ވޯޓުލީ އަދަދު: 530
* އަންހެން: 268
* ފިރިހެން : 262

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 576
* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ: 881
* ވޯޓުލީ އަދަދު: 391
* އަންހެން: 199
* ފިރިހެން: 192

 

ހަނިމާދޫ ގައި 8 ޖެހިރު ވޯޓު ލާން ފެށިއިރު 14:00 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓު ލެވިފައިވާ ގޮތް

ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 772
* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ: 779
* ވޯޓުލީ އަދަދު: 484
* އަންހެން: 250
* ފިރިހެން : 234

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 576
* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ: 881
* ވޯޓުލީ އަދަދު: 324
* އަންހެން: 157
* ފިރިހެން: 167

 

ހަނިމާދޫ ގައި 8 ޖެހިރު ވޯޓު ލާން ފެށިއިރު 13:00 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓު ލެވިފައިވާ ގޮތް

ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 772
* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ: 779
* ވޯޓުލީ އަދަދު: 427
* އަންހެން: 214
* ފިރިހެން : 213

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 576
* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ: 881
* ވޯޓުލީ އަދަދު: 280
* އަންހެން: 113
* ފިރިހެން: 147

 

ހަނިމާދޫ ގައި 8 ޖެހިރު ވޯޓު ލާން ފެށިއިރު 12:00 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓު ލެވިފައިވާ ގޮތް

ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 772
* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ: 779
* ވޯޓުލީ އަދަދު: 391
* އަންހެން: 196
* ފިރިހެން : 195

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 576
* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ: 881
* ވޯޓުލީ އަދަދު: 223
* އަންހެން: 105
* ފިރިހެން: 128

 

ހަނިމާދޫ ގައި 8 ޖެހިރު ވޯޓު ލާން ފެށިއިރު 11:00 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓު ލެވިފައިވާ ގޮތް

ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 772
* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ: 779
* ވޯޓުލީ އަދަދު: 301
* އަންހެން: 142
* ފިރިހެން : 159

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 576
* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ: 881
* ވޯޓުލީ އަދަދު: 169
* އަންހެން: 66
* ފިރިހެން: 103

 

ހަނިމާދޫ ގައި 8 ޖެހިރު ވޯޓު ލާން ފެށިއިރު 10:00 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓު ލެވިފައިވާ ގޮތް

ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 772
* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ: 779
* ވޯޓުލީ އަދަދު: 202
* އަންހެން: 87
* ފިރިހެން : 115

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 576
* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ: 881
* ވޯޓުލީ އަދަދު: 178
* އަންހެން: 43
* ފިރިހެން: 74

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ