ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހަނިމާދޫ ޚަބަރު ޢާޖިލް ސިޔާސީ

 

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 772
* ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ޖުމުލަ: 606
* ބާތިލް ވޯޓް: 18
* ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 1 : 13
* ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 2 : 01
* ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 3 : 303
* ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 4 : 188
* ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 5 : 51
* ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 6 : 01
* ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 7 : 26
* ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 8 : 05

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ