ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ އިސް ބޭފުޅުން ގާސިމުގެ އަރިހަށް

ސިޔާސީ ފަހުގެ

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ އިސް ވަފްދެއް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

މިވަފްދުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަނިންމޭޓް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް އެވެ. މީގެއިތުރުން ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ސަލީމާއި ޕީއެންސީގެ ނައިބް ރައީސް އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދާއި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމުގެ އިތުރުން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ތާރިގު ހިމެނެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މި ބޭފުޅުން މިރޭ މާމިގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުމުން އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެންނެވީވެސް ގާސިމް އިބްރާހީމް އެވެ.

 

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ