ޑިމޮކްރެޓްސްއިންވެސް ނިންމީ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާޢީދު ނުކުރުމަށް

ސިޔާސީ ފަހުގެ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުނުކުރުމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ބުނީ މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ، އެ ޕާޓީން ހުށައެޅި ހުށައެޅުންތަކަށް އެއްވެސް ޕާޓީއަކުން އެއްބަސްނުވުމުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެން ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވަނީ ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ. ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ވާދަކުރެއްވި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލިޔާސް ލަބީބަށް ލިބިވަޑައިގަތީ އިންތިޚާބުގެ 3 ވަނައެވެ.

އެހެންކަމުން ދެވަނަ ބުރުގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ވަނީ ދެ ޕާޓީއަށްވެސް ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ދެ ޕާޓީއަށްއަށްވެސް ހުށައެޅި އެންމެ ބޮޑު ހުށައެޅުމަކީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެގުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީއިންވެސް އަދި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއިންވެސް ތާއީދުކުރީ އިންތިޚާބަށްފަހު ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް ދިއުމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގައި ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ބައިވެރިވުން އޮތުމަށްވެސް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ހުށައެޅުންތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ދެ ޕާޓީއަށް މުޙުލަތު ދިނުމަށްފަހު، މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް ބަންދަލުވުން ނިންމީ، އިތުރު ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގައިވެސް، އެއްވެސް ޕާޓީއަކުން ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ހުށައެޅުންތަކަށް އެއްބަސްވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ