ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޚަބަރު ޢާޖިލް ޚަބަރު ފަހުގެ

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މާފުށިން މިއަދު މާލެ ވަޑައިގެން ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަގުތު ހ. ދޫވެހި ކުރިމަތީގައި އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި އިންތިހާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ހުންނެވި އެވެ. އަދި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ހިންގުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުالله (އަދުރޭ)އާއި  ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ދޫވެހި ކުރިމަތީގައި އެއްވެ ތިއްބެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ތަފްސީލް އަންނަނީ

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ