އިންތިހާބީ ރަައީސް މުއިއްޒާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލު ކުުރެއްވުން އޮތީ މަޖިލީސް ކުރާ ގެކޮޅުގައެވެ. މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އިސް ބޭބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޑރ. މުޢިއްޒު ވަނީ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ދެއްވަންޖެހޭ އެއްބާރުލުންން ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ނަޝީދު ވަނީ މަޖިލީހުން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ޑރ. މުޢިއްޒަށް އަރުވާފައެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ޑރ.މުޢިއްޒު ވަނީ މެހެމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި، ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ