ޕީއެންސީ ޓްރާންސިޝަން ސްޕޯކްސްޕަރސަންއަށް ފިރުޒުލް

ސިޔާސީ ފަހުގެ

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާ އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ އިންތިޤާލީ ސްޕޯކްސްޕަރސަންގެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޢަބްދުالله ޚަލީލް އައްޔަނު ކޮށްފިއެވެ.

 

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އެ މަގާމަށް ފިރުޒުލް ހަމަޖައްސާފައި ވާކަން އިއުލާނު ކޮށްފައި ވަނީ ރޭގެވަގުތެއްގައެވެ.

 

ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާ އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ވެރިޔަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ޕީއެންސީގެ ޗެއާމަން އަބްދުއްރަހީމް (އަދުރޭ) އެވެ. އެ މަގާމަށް އަދުރޭ ހަމަޖެއްސުމާއެކު ޓްރާންޒިޝަން ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަދުރޭ ވަނީ ފައްޓަވާފައެވެ.

 

އަދުރޭ އަކީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީވެސް ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި އެންމެ އިސް ވެރިޔާ އެވެ.

 

ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަންވެސް ކުރެއްވި އަދުރޭ ވަނީ ޑރ. މުއިއްޒުގެ ކެމްޕޭނުގައިވެސް އެންމެ އަރިހުން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ