ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަކޮށްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކަށް ދިގު މުއްދަތަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދައްކާ މީހުން ދައްކަން ޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ނުވަ ޕަސެންޓުން ހަ ޕަސަންޓަށް ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަށް ގެނައި މި ބަދަލާއެކު ދިގު މުއްދަތަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދައްކާ މީހުންނަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއިވެގެންދާނެކަން އާބަންކޯ އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އާބަންކޯ އިން ބުނި ގޮތުގައި މިފަދަ ބަދަލެއް ގެނެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ދިގު މުއްދަތަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަބަންކޯ އިން ހިންގާފައިވާ ވިނަރެސް މަޝްރޫއުގައި މިހާރު މުޅި ޖުމްލަ 288 އެގްރީމެންޓްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ