މަކުނުދޫ ޙާދިސާގައި މަރުވި އިންޑިއާ ދެމީހުންގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާއި ޙަވާލުކޮށްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ހދ. މަކުނުދޫގައި ގޭސް ސިލިންޑަރެއް ގޮވައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާގައި މަރުވި ދެމީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް މިހާރު އާއިލާއާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ ދެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާއަށް ފޮނުވީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ހަށިގަނޑުތައް އާއިލާއާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މަކުނުދޫގައި އާގަން ގޭސް އަޅާފައި ހުރި ސިލިންޑަރެއް ގޮވިލެއް ބާރުކަމުން، އެ ދެމީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ވަނީ ވަކިވެފައެވެ. އެދެމީހުންގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާއަށް ފޮނުވާލިއިރު، މި ޙާދިސާގައި ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އެ ދެ މީހުންގެ ސިފަވެސް ވަނީ ވަކި ނުވާވަރުވެފައެވެ.

މި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. ހާދިސާގައި ނިޔާވި ދެމީހުންނަކީ، އެރަށު ބިންހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ދެ މީހުންނެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މި ޙާދިސާއާއި ގުޅިގެން އަދިވެސް އެސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްގެން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލާ ތަޙްޤީޤުކުރަމުން ދާކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ