ފުވައްމުލައް އެއާޕޯޓުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ޚަބަރު ޚަބަރު ޢާޖިލް ފަހުގެ

ފުވައްމުލައް އެއާޕޯޓުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ އެ އެއާޕޯޓުގައި އޮތް މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާ ބޯޓަކާއި، އެ އެއާޕޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ބެގޭޖް ހޭންޑްލިންގ ވެހިކަލެއް ޖެހިގެންނެވެ. ނަމަވެެސް މި އެކސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރި ސަބަބެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މި އެކްސިޑެންޓުގައި އެކަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. އެމީހާއަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ….

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ