ރައީސް މުއިއްޒު ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުގާންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ތުރުކީ އަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، އެގައުމުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރުޣާނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ތުރުކީގެ ރައީސް އޮފީހުން އެކްސްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި މިރޭ ބުނީ ތުރުކީގެ ރައީސް އޮފީހުގައި އެގައުމުގެ ރައީސް އުރުޣާން، ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތަފްސީލެއް ތުރުކީގެ ރައީސް އޮފީހުން ވެސް އަދި ރާއްޖޭގެ ރައީސް އޮފީހަކުން ވެސް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ރައީސް މުއިއްޒާއި އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދު ތުރުކީއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގަތީ އިއްޔެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ތުރުކީވިލާތަށް ކުރައްވާ އެ ދަތުރުފުޅަކީ އެގައުމުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރްދުޣާންގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ތުރުކީވިލާތުގެ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެގައުމުން އިސްކަންދޭ މުހިންމު ދާއިރާތަކުން އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ދެގައުމުގެ ދޭދޭ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ސަރުކާރުގެ މަތީފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ