ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ، ތުރުކީގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު، ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން އެމިނެ އުރްދުޣާންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ އަންކާރާގައި ޕްރެޒިޑެންޝަލް ޕެލަސްގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ ދިވެހި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ތުރުކީވިލާތަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ބެހެއްޓެވި ގާތްކަމާއި އަދާކުރެއްވި މެހުމާންދާރީ ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެބޭފުޅުން ވަނީ، އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި، ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމާއި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުންފަދަ ދާއިރާތަކުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ، ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު ކުރިއަށްދާ “ގްލޯބަލް ކޮމިޓްމަންޓް ޓު ޒީރޯ ވޭސްޓް ފޮރ ދަ ވަރލްޑް، އަވަރ ކޮމަން ހޯމް”ގައި ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރިއަށްގެންދާ “ޒީރޯ ވޭސްޓް” އިނިޝިއޭޓިވްއަކީ، ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން އެމިނެ އުރްދުޣާން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ މަސައްކަތެކެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ވަނީ މިކަމާގުޅޭ ޤަރާރެއްވެސް ފާސްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މިއަހަރު ސެޕްޓެންބަރުގައި އޮތް އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، “ގްލޯބަލް ކޮމިޓްމަންޓް ޓު ޒީރޯ ވޭސްޓް ފޮރ ދަ ވަރލްޑް، އަވަރ ކޮމަން ހޯމް” ގައި ސޮއިކުރުމަށް ޢާންމުކޮށް މުޅިދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލާފައިވެއެވެ.

މި ޑެކްލަރޭޝަނުގައި ބާރުއަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، އ.ދ.ގެ 2030 ގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އެޖެންޑާ އާއި އަދި ޕެރިސް އެއްބަސްވުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި، ހަކަތަ އުފައްދާ ވަޞީލަތްތައް އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، އުކާލާ ކުނި އަލުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްގޮތް ހޯދައި، ކުނި އުފެދޭ މިންވަރު މަދުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އ.ދ.ގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކާއި، މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި، މީޑިއާއިން ވަށާޖެހޭ އިޤްތިޞާދަކަށް ވާސިލްވުމުގެ މަރުޙަލާ އަވަސްކުރުމުގައާއި، ކުނީގެ ސަބަބުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމަށް މި ޑެކްލަރޭޝަންގައި ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ، ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ދެއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޢިއްޒު މިހާރު ތުރުކީވިލާތަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކީ ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސްގެ ދަޢުވަތަކަށް އެ ޤައުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ