މޯލްޑިވިއަންގެ އުދުހުންތަކުގައި ވައިޑް ބޮޑީ އެއަރކްރާފްޓުތައް ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

ޚަބަރު ފަހުގެ

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ޤައުމީ އެއަރލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ އުދުހުންތަކުގައި ވައިޑް ބޮޑީ އެއަރކްރާފްޓުތައް ބޭނުންކުރަން ފަށަން ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުންތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކް ޕާސަން، މުޙައްމަދު ޝަހީބު، ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އެކި މަންޒިލްތަކަށް މޯލްޑިވިއަނުން ދަތުރުތައް ފެށުމަށްޓަކައި ވައިޑް ބޮޑީ 2 އެއަރކްރާފްޓް ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ޝަހީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ވައިޑް ބޮޑީ އެއަރކްރާފްޓުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ގެނައުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށްވެސް ޝަހީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން، މި މަޝްރޫޢު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އޮޕަރޭޝަނަލް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްވެސް ޝަހީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން މީގެކުރިންވަނީ ޗައިނާގެ އެކި މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުތައް ބާއްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޯވިޑާއި ގުޅިގެން ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ނުފަށައެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުތައް މިހާރު ކުރަމުންދަނީ އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމާއި، ކޮޗިން، ބެންގަލޫރުގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާއަށެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ