އާރްސީއެލް އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓޫރިޒަމް ޒޯނެއް ހަދަނީ

ޚަބަރު ފަހުގެ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގައި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އަހްމަދު މުބީންއެވެ. އަދި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މޭޔަރު މުހައްމަދު އާތިފެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓުން ބުނީ މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެއާޕޯޓް އިންވެގެން ކުޅި ހިމެނޭހެން އުތުރަށް އޮތް ހުސްބިމުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށާއި އެ ޒޯން ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑިންގ ނުވަތަ އިންވެސްޓަރުން ހޯދުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ އެންމެ މައިގަނޑު އެއް ބޭނުމަކީ، މިވަގުތު އެބިމަކީ ބޭނުމެއް ނުކުރެވި އޮތް ހުސްބިމަކަށްވާތީއާއި ކުޅުދުއްފުއްޓަށާއި އަދި ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އެންމެ މަންފާކުރާނެ މަޝްރޫއެއް އެބިމުގައި ކުރުން ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓުން ބުންޏެވެ. މިފަދަ ތަރައްގީއެއްގެ ސަބަބުން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ކުޅުދުއްފުށީގައިވާ އެހެނިހެން ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް ދުނިޔޭގައި މާކެޓްވެގެންދާނެ ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓުން ބުންޏެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ