ޙައްޖުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސަޢުދީއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއާއެކު ރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 8 އިން 11 އަށް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިންނެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މިއެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދުއެވެ. ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ސޮއިކުރެއްވީ އެޤައުމުގެ ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޢަބްދުލް ފައްޠާޙް ބިން ސުލައިމާން މަޝާތްއެވެ.

މިއެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްޞީލެއް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އަދި ހާމަކުރައްވާފައި ނުވެއެވެ.

އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރުގެ ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެތެރޭގައި ވަނީ މިނާއާއި ޢަރަފާތާއި މުޒްދަލިފާގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ ފަހުމްނާމާއެއްގައި ސަޢުދީގެ ޙައްޖު މިނިސްޓްރީއާއެކު ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޙައްޖާއި ޢުމްރާއާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. ތައުފީޤު ބިން ރަބީޢާއާވެސް ވަޒީރުވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސަޢުދީގައި ކިޔަވަން ތިބޭ ދަރިވަރުން ޙައްޖު މޫސުމުގައި ހައްޖާޖީންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ދިއުމަށް ރަސްމީކޮށް ހުއްދަ ދެއްވުމަށް ވަޒީރު ޑރ.ޝަހީމް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ޙައްޖުގެ ކަންކަން ދިވެހި ބަހުން ކަވަރކުރުމަށް ދިވެހި މީޑިޔާއަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށްވެސް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ޙައްޖު ކޯޓާ އިތުރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުންވެސް ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޙައްޖު އުމްރާ ޚިދުމަތް ފަސޭހަކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ލުއިގޮތްތަކެއް ހޯއްދަވަން ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް ޙައްޖު މިނިސްޓަރާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ.

ކަލަންޑަރުގައި ވާގޮތުން މިއަހަރުގެ ޙައްޖު ދުވަހަކީ ޖޫންމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ