ސިވިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމަށް މިއަދު ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރަށްވައިފިއެވެ. އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ ށ.މާއުނގޫދޫ، ރޯޒްލީން އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސަލާމް ޢަލީއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާގެ މަގާމު ހުސްވެފައިވަނީ އެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ބޭފުޅާ އެ ކޯޓުގެ ގާޒީ ކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސަލާމް މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވިކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާޢިޝަތު ރިޒްނާ އެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ