މާލޭ ގޯޅިގަނޑެއްތެރޭ މީހަކު ޚަބަރުހުސްވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ޚަބަރު ފަހުގެ

މާލޭ ގޯޅިގަނޑެއްތެރޭ މީހަކު ޚަބަރު ހުސްވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާލޭ ނީލޯފަރު މަގު ގޯޅިގަނޑެއްތެރޭ މީހަކު ޚަބަރުހުސްވެގެން ވެއްޓިފައިވާކަން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 05:27 ހާއިރު އެއިދާރާއަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އެއީ 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހިނެއްކަމާއި މިހާރު އެމީހާއަށް އަންނަނީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި ފަރުވާދެމުންކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރު ތަޙުޤީގު ކުރަމުންދާތީ މިކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު ތަފްސީލެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ