ޕީއެންއެފް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވައި އާ ޕާޓީ، ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް)އަށް 3،000 މެންބަރުން ހަމަކޮށް ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ޕީއެންއެފްގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުރީގެ ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިދާޅުވީ އުއްމީދަކީ ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ އީސީ އިން ވީހާވެސް އަވަހަށް ދިނުން ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު ހުށަހެޅުއްވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ދަރިކަލުން ޒޭން އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ އާ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދީފައިވަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ޕީއެންއެފް އިން ބޭނުންވީ މަސްއޫލުވެރިންގެ ގޮތުގައި އަށް ބޭފުޅަކު ހިމެނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނާއި ގަވައިދު އޭރު އޮތް ގޮތުން ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހެނީ އެންމެ މީހެއްގެ ނަމުގައެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ވަނީ އެ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފަ އެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ޕާޓީއަކަށް 3،000 މެންބަރުން ހަމަކުރުމަށްފަހު ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ލިބޭނީ ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ