ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި 1،500 ޓަނުގެ ބޯފެން ގެނެސްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

މި 1500 ޓަނުގެ ބޯފެނަކީ ޗައިނާގެ އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ ޗެއަރމަން 2023 ވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތޭރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރައްވަން ނިންމެވި ފެނުގެ ޝިޕްމަންޓެކެވެ. މިއީ ޝީޒަން އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ ފަރުބަދަމަތީ ގަނޑުފެނުން އުފައްދާ ފެންފުޅީގެ 1500 ޓަނުގެ ޝިޕްމަންޓެކެވެ.

ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވީ، ޗައިނާގެ ޝީޒަންގ އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހަދިޔާ ކުރި 1500 ޓަނުގެ ފެނުގެ ޝިޕްމަންޓް މިހާރު ރާއްޖެ އައިސްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިފެން ބޭނުން ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ފެނުގެ ދަތިކަންދިމާވާ ޙާލަތްތަކުގައި އެރަށްރަށަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ޗައިނާގެ އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ ޗެއަރމަން ޔަން ޖިން ހައި މިދިޔަ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި ބައްދަލުކުރައްވާ، ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާގެ ޝީޒަން އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ މަސްލަހަތު ހުރި އެކި ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެބޭފުޅުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކަރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމާއި، ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޗައިނާގެ ޝީޒަން އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދުގައިވާ ސަޤާފީ އެއްގޮތް ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ފަދަ ދެޤައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޗެއަރމަން ޔަން ވަނީ ޝީޒަން އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ ސަޤާފަތާއި ޖިއޮގްރަފީއާއި އެތަނުގައި ހިމެނޭ އާދަޔާ ޚިލާފު ތަފާތު ތިމާވެށި ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދެއްވާފައެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ