ސީއެސްސީ މެންބަރުކަމަށް ހަބީބާ އައްޔަނުކުރަން ރުހުން ދީފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިން އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ފާތިމަތު ހަބީބާ އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައިވަނީ ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން އައްޔަނު ކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ނަމަކަށް ވޯޓަށް އަހާފައެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އެގޮތުން ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވޯޓަށް އެހީ އަބްދުލް ހަސީބު އިސްމާއިލަށް ރުހުން ދިނުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަސީބު އައްޔަނު ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް 18 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއިރު ނުފެންނަ ކަމަށް 19 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއެވެ.

ހަސީބުގެ ނަން ފާސް ނުވުމުން ދެން ވޯޓަށް އެހީ ފާތިމަތު ހަބީބާ އެ ކޮމިޝަނަށް އައްޔަނު ކުރުމަށް ރުހުން ދިނުމަށެވެ. ހަބީބާގެ ނަން ފާސްވެފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 38 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

ހަބީބާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2010 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ހަބީބާ ވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ ޓެކްނޮލޮޖީ މެލޭޝިއާ އިން މާސްޓަރސް އޮފް ސައިންސް (ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް) ހާޞިލު ކުރައްވާފައެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ގިނަ މަގާމުތަކެއް ވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ އިތުރުން، އެކްޓިންގ ސީ.އީ.އޯ އަދި ލެކްޗަރަރއެއްގެ މަޤާމު 4 އަހަރުވަންދެން ހަބީބާ ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ.

2015 ސެޕްޓެމްބަރު 1 އިން ފެށިގެން ހަބީބާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެހުންނެވި އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ.

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުގެ މަގާމެއް ހުސްވީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް ހުންނެވި ފާތުމަތު އާމިރާގެ ދައުރު ހަމަވުމުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ