ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވުމާއެކު، ބޮޑުވި ބިލްތަކުން ޑިސްކައުންޓް ދޭން ނިންމައިފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ރޯދަ މަހުގެ ކަރަންޓާއި ފެން ބިލުތަކުން ދިން ޑިސްކައުންޓުގެ ފައިދާއެއް ނުކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާތަކާއެކު ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވުމުން، ކަރަންޓު ބިލުން އިތުރު ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ސްޓެލްކޯއިން ނިންމައިފި އެވެ.

ރަައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ މި ނިންމެވުން ކަރަންޓް ކުންފުނި ސްޓެލްކޯ އިން ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ސްޓެލްކޯއިން މިކަން ހާމަކޮށް އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން ފަހުމީ ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ނިމިދިޔަ ރަމަޟާންމަހު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަރަންޓަށް ޑިސްކައުންޓް ދިނުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ފޮނުވާފައިވާ ބިލްތައް މި ބަދަލާ އެއްގޮތަށް އަދާހަމަކުރުމަށްފަހު ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޮނުވާނެކަމަށް ފަހުމީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރުން ދިން ޔުޓިލިޓީ ޑިސްކައުންޓުތަކުގެ މައްސަލައިގައި އާންމުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވީ ޑިސްކައުންޓާ އެކީ ވެސް ބިލުތައް މާ ބޮޑު ކަމަށާއި ޑިސްކައުންޓު ލިބުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރޯދަ މަހުގެ ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ