ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޯޗެއަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ސިޑްސް4ގެ އިންޓެރެކްޓިވް ޑައިލޮގްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދިޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ހަތަރުވަނަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންފަރެންސްގެ އިންޓެރެކްޓިވް ޑައިލޮގް: ‘ރިވިޓަލައިޒިން ސިޑްސް އިކޮނޮމީއީސް ފޯރ އެކްސިލެރޭޓެޑް އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް ގުރޯތު’ ގެ ކޯޗެއަރގެ ހައިސިއްޔަތުން، މި ޑައިލޮގްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ކޯޗެއަރގެ ހައިސިއްޔަތުން އިންޓެރެކްޓިވް ޑައިލޮގް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަދި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޤުރީރު ކުރެއްވިއެވެ. ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި ދެން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫރަޕިއަން އެފެއަރސް އެންޑް އޯނަރޝިޕް ޝެއަރރިންގ އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް ފިންލޭންޑް، އެންޑަރސް އެޑްލަކްރޮއިޓްޒް އެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މި ޑައިލޮގްގައި އެންޓީގާ އެންޑް ބާބިޔުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ގެސްޓޮން ބްރައުންއާ، އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންޓީރިއާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ދަ އިންޓީރިއާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިބައި މޮޑަރޭޓް ކުރެއްވީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އިސް އޮފިޝަލެކެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮގަނައިޒޭޝަން (ޔޫ.އެން.ސީ.އޭ.ޓީ.އޭ.ޑީ)ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮގަނައިޒޭޝަން (ޔޫ.އެން.އައި.ޑީ.އޯ)ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ސިޑްސް4ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ވަފުދުތަކުގެ މަންދޫބުން މި އިންޓަރެކްޓިވް ޑައިލޮގްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

މިއީ 27 އިން 30 މެއި 2024 އަށް އެންޓީގާ އެންޑް ބާބިޔުޑާގައި ކުރިއަށްދާ ސިޑްސް4 ކޮންފަރެންސްގައި ހިމެނޭ ފަސް އިންޓަރެކްޓިވް ޑައިލޮގްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޑައިލޮގެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ