ތިން މާއްދާ އިން ފާސްވިޔަސް އޭ ލެވެލަށް ކިޔެވޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފި

އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ތިން މާއްދާ އިން ފާސްވެފައިވާ ނަމަ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގައި އޭލެވެލަށް ކިޔެވޭ ގޮތަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގައި އޭލެވެލަށް ކިޔަވަން މިހާރު ފުރުސަތު ދެނީ އޯލެވެލް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕާކިސްތާނު ހައި ކޮމިޝަންގެ އެހީ ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ވުޒާރާއަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާނުގެ ހައި ކޮމިޝަނުން އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ތަކަކާއި ލެޕްޓޮޕް ތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ. މި ސާމާނު ހަދިޔާ ކުރެއްވުމަށް މިއަދު ހެނދުނު އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ވެމްކޯގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މައި ކުންފުނި ކަމަށްވާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓު ކޯޕަރޭޝަންގެ، ވެމްކޯގެ ހިދުމަތްތައް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފި އެވެ. މިއަދު އެރަށުގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުޅުމާލެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި 7 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މި ހަތް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި، މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކައި ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާލޭގައި ހުރި ނަރުދަމާ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވައި ސާފުކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރަން ފަށައިފި

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮންޕެނީ، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން މާލޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ހުރިހާ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނެއްގައި ވައި ސާފުކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކުންފުނިން ފަށައިފިއެވެ. ވައި ސާފުކުރާ ނިޒާމު އެންމެ ފުރަތަމަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވިސާއާއި ނުލާ ދިވެހިންނަށް ތައިލޭންޑުގައި 60 ދުވަސް މަޑު ކުރެވޭނެ

ތައިލޭންޑަށް ދަތުރު ކުރަ ދިވެހިންނަށް ވިސާއާއި ނުލާ އެގައުމުގައި 60 ދުވަސް މަޑު ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އެކަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެގައުމުގެ އިމިގްރޭޝަންގެ އުސޫލުތަކަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާއި އެކު ކަމަށެވެ.އިޝްތިހާރު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް ސޯލިހުގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މަންމާފުޅު، މުއުމިނާ ހުސައިން ފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ސޯލިހުގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެފައިވަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މުއުމިނާ އަވަހާރަވިއިރު، […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕޮލިސް ކޮލެޖުގެ ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް ބަލިވެ، ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓުކޮށްފި

ޕޮލިސް ކޮލެޖުގެ ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް ބަލިވެގެން އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓުކޮށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ މިރޭ ބުނެފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރު ތަފްސީލް ދެމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމެއް، މައުލޫމާތު ސިއްރު ވާނެ

ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު އަދި އިމިގްރޭޝަނާ ގުޅުން ހުރި ކޮންމެ މައްސަލައެއް ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެ އިދާރާއާ ހިއްސާ ކުރެވޭނެ ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. “އިމިގްރޭޝަން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ