ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޢީދު ސަލާން ކުރެއްވުން ޢީދު ދުވަހު ހެނދުނު މުލީއާގޭގަ

މި އަހަރުގެ ފިޠުރުޢީދު ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި، އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު، ޢީދު ސަލާން ކުރެއްވުން އޮންނާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ޢީދު ސަލާން ކުރެއްވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ފިޠުރުޢީދު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ދީފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަންގެ މަޤާމަށް އަޝްފާން އައްޔަންކޮށްފި

ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަންގެ މަޤާމަށް އަހުމަދު އަޝްފާން އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން މީސްމީޑިއާގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ އޭނާގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުން އިމިގްރޭޝަނަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.އިޝްތިހާރު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފުވައްމުލަކުގައި 12 ހެކްޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ޚާއްސަކޮށް 12 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ފުވައްމުލަށް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ ބިލް ފާސްކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ހުރިހާ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ބިލު ފާސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ބަދަލުކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފި

ރަށްރަށުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފިއެވެ. ރަށްރަށުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ހުރި ގައިދީއަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ގައިދީއަކު ރޭ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ. ކަރެކްޝަންސް ސާވިސް އިން ބުނީ ރ. މަޑުއްވަރީ ވިންޑްމާގޭ އަޙްމަދު އިޖާޒު ،44، މާޗު، 8 ގައި ނޭވާލާން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރަން ފަށައިފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލުމުގެ ޙައްގު ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ވޯޓަރސް ލިސްޓުގައި ސޮއި ކުރުން ކުރިއަށްދާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދަރުބާރު ގޭގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕާޓީ ބަދަލުވުމުން މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން އިހްތީޔާރީ ކަމަކަށް ހަދައި ކޮމިޓީން ބިލް ފާސްކޮށްފި

އިންތިހާބުވާ ޕާޓި ބަދަލުކުރުމުން ގޮންޑި ގެއްލޭގޮތަށް ކަނޑައަޅަން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ހުސަށައެޅި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލަށް ބަދަލުތައް ގެނެސް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ ދިރާސާ ކުރުމަށް 7 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ މުހިންމު މަޝްރޫއްތަށް އިއުލާން ކޮށްފި

ރައީސް އޮފީހުން އިއްޔެ ގެޒެޓްކުރި ރައީސްގެ ގަރާރުގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދައުލަތުގެ އާންމު މަންފާއަކަށްޓަކައި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ އިގުތިސާދީ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އިޖުތިމާއީ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ