ސްޓެލްކޯގެ ޗައިލްޑް ކެއާ ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ސްޓެލްކޯގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޗައިލްޑް ކެއާ ސެންޓަރު މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ރިޓަޔަރޑް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ދީދީ އެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މިއީ އޮފީސް މާޙައުލުގައި ދަރިން ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން އޮފީސްތަކުގައި ޑޭކެއަރތައް ގާއިމްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހުޅުވި ތަނެކެވެ. ސްޓެލްކޯ އަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޗައިލްޑް ކެއަރ ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏެވެ.

ސެންޓަރުގައި ހިދުމަތްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އުމުރުން ފަސް އަހަރާއި 10 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 8:15 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް މި ސެންޓަރު ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ އެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ މި ސެންޓަރުގައި ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ތިބޭނީ އެކަމަށް ގާބިލް އަދި ކުދިން ގެންގުޅުމުގައި ހުނަރުހުރި މުވައްޒަފުން ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން އުނގެނުމަށް މި ސެންޓަރުގައި އިސްކަންދޭ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

މި ސެންޓަރަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދުރު ވިސްނުންފުޅާ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖްމަންޓުން ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތު ގަޑީގައި މުވައްޒަފުންގެ ދަރިން ތިބޭނެ ރައްކާތެރި، އިތުބާރުކުރެވޭ މާހައުލެއް ހޯދާއިދިނުމުގެ ގޮތުން ގާއިމުކުރި ތަނެއް ކަމުގައިވެސް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ