ޕީޕީއެމް މެންބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުން އިލްޔާސް ލަބީބަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ފަހުގެ ސިޔާސީ

ޕީޕީއެމް މެންބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުން އިލްޔާސް ލަބީބަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިރޭ ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ “…ރައީސް ސޯލިހު ނޫން ގޮތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ބުރަކަށް ރައީސް ސޯލިހު ދިޔަ ނުދިޔުން ވަރަށްމުހިންމު.” ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މީގެ އިތުރުން ރޭ މެޑަމް ފާތުން އާއިއެކު ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް އަޑުއުފުލެއްވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ޚިޔާލުތައް:

  1. ދުނިޔޭގެ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު ބޮޑު އެއްޗެއް ކުޑަ އެއްޗަކަށް ނުފެތޭނެ. ވީމާ އެންމެ ހަމަޖެހޭ، ޔަގީން ގޮތަކީ ޑެމޮކްރެޓްސްގެ ހުރިހާ އެންމެން މުއިއްޒަށް މިފަހަރު ވޯޓުދިން.