އަނިޔާވެރިކަމަށް އެނބުރި ނުދާން އިލްހާމުގެ ތާއިދު ރައީސް ސޯލިހަށް

ސިޔާސީ ފަހުގެ

ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނަށް އަނިޔާވެރިނުވެ، އެ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދެއްވައިގެންވެސް ވެރިކަން ކުރެއްވޭނެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ދައްކަވައިދެއްވާފައިވާކަމަށް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑީއާރުޕީއާއި، ޕީޕީއެމްގައި އިސް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވުމަށްފަހު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިސް ސަފުގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވާ އިލްހާމް މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރައީސް ސާލިހަށް ތާޢީދުުކުރެއްވުމަށް ނިންމެވިކަން ހާމަކުރައްވަމުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ އިލްހާމް ވިދާޅުވީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ކަންކަން ކުރާނެކަމަށް މިހާރުވެސް ބުނަމުންދާ ބަޔަކު ވެރިކަމަށް އައިސްފިނަމަ ނުކުންނާނެ ނަތީޖާއާމެދު ރައްޔިތުން ވިސްނަންެޖެހޭކަމަށެވެ.

އިލްހާމް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ 5 އަހަރު ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބު ކުރަން އެންމެ އެކަށޭނެ އަދި އެންމެ ޤާބިލް ބޭފުޅަކީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙުކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރައީސް ސާލިހަށް ތާޢީދު ކުރެއްވުމަށް ނިންމެވި ސަބަބުތައް ކިިޔައިދެއްވަމުން އިލްހާމް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ޤައުމު ހަލަބޮލި ނުކޮށް، ސުލްހަވެރިކަމާއިއެކް ވެރިކަން ކުރެއްވޭނެކަން އެމަނިކުފާނު ސާބިތުކޮށްދެއްވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ވާދަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ފުރުޞަތު ދެއްވައިގެންވެސް ވެރިކަން ކުރެވޭނެކަންވެސް ރައީސް ސާލިހު ދައްކަވައިދެއްވާފައިވާކަމަށްވެސް އިލްހާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިލްހާމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއެކު ރައީސް ސާލިހު ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަމަށެވެ.

އިލްހާމް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނިންމާފައިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ބޭނުންވާ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާޢީދުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން މެމްބަރުންނަށް އޮންނާނެކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ޚިޔާލުތައް: