އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސް ހުސައިން ޕީއެންސީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވިކަން މަޖިލިހަށް އަންގަވައިފި

ފަހުގެ ސިޔާސީ

އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސް، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް (ސެމްބެެ) ޕީޕީއެމް ދޫކުރައްވައި، ޕީއެންސީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފައިވާ ކަން ރަސްމީކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން، ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ރިޔާާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވީ ޕާޓީ ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ޕާޓީ ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ފަހު، ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް އެކަން މަޖިލީހަށް އަންގަވާފައިވާ ކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވެސް މަޖިލިހަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ޕީއެންސީ އަށް ބަދަލުވެވަޑައިގަތުމުން މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރު މިހާރު އެކުލެވިގެންވަނީ އެމްޑީޕީގެ 56 މެންބަރުންނާއި ޑިމޮކްރެޓްސްގެ 13 މެންބަރުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ ހަތަރު މެންބަރުންނާއި ޕީއެންސީގެ ހަތަރު މެންބަރުންނާއި އެމްއެންޕީގެ ތިން މެންބަރުންނާއި އެމްޑީއޭގެ ދެ މެންބަރުންނާއި ޖޭޕީ ދެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ ތިން މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ