ފޮޓޯ: ހަނިމާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލުން

ހަނިމާދޫ ފަހުގެ ފޮޓޯ

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ