ޕާކިން ޖޫރިމަނާ މަޢާފްކޮށްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު 5 އިން ފެށިގެން، ނޮވެންބަރު 16 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް، ކޮށްފައިވާ ޕާކިން ޖޫރިމަނާތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މަޢާފުކޮށްދެއްވާފިއެވެ.

އައު ސަރުކާރުގެ 4 ހަފްތާތެރޭގައި ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ހާމަކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކެޓްރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ވިދާޅުވީ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޕާކިން ޖޫރިމަނާތައް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މަޢާފުކޮށްދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޢުދުފުޅެއް ކަމަށެވެ. މިވަޢުދުފުޅުގެ ދަށުން 5 ސެޕްޓެންބަރުން 2023އިން ފެށިގެން 16 ނޮވެންބަރާއި ހަމައަށް ކޮށްފައިވާ 2.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދުން ފެށިގެން މަޢާފުކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ފިރުޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ރައީސް ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމުގައި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގާތްވެފައިވަނިކޮށް، ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާތައް މަޢާފްކުރިނަމަވެސް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 5އިން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރު 17އާއި ހަމައަށް ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާތައް މަޢާފްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
ފިރުޒުލް ވިދާޅުވީ، އެ މުއްދަތުގައި ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާތަކުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު 2.8 މިލިއަނަށް އަރާކަމަށެވެ. އެ ހުރިހާ ޖޫރިމަނާއެއް މަޢާފްކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނިންމެވީކަމަށް ފިރުޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ